Een freelancer zoeken Een project indienen

Centrum voor gegevensbescherming

Privacyverklaring MALT

Ingangsdatum: 25 mei 2018

1. Inleiding

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

Wij verbinden ons om uitsluitend die gegevens te verzamelen die we nodig hebben om u een zo goed mogelijke service te bieden, om hier de vertrouwelijkheid en veiligheid van te verzekeren, ook wanneer we beroep doen op dienstverleners, en om het uitoefenen van uw rechten op uw gegevens te vereenvoudigen.

Onze eerste verbintenis is het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (ook bekend als "RGPD/AVG") en alle nationale wetgeving ter uitvoering daarvan in de landen waarin wij actief zijn. Zo zien wij er in het bijzonder op toe ons te houden aan de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd voor Frankrijk, de federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) voor Duitsland, de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 voor België en de Spaanse organieke wet 3/2018, van 5 december 2018, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

Hier beschrijven wij wat we met uw gegevens doen.

Dit beleid beschrijft de persoonsgegevens die wij verzamelen, hoe deze worden gebruikt en, indien van toepassing, gedeeld, en uw rechten met betrekking tot deze gegevens. Het is van toepassing op alle gebruikers van Malt-diensten. Wij raden u aan het aandachtig te lezen. Wij hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat het duidelijk, gemakkelijk te begrijpen en te allen tijde toegankelijk is tijdens uw bezoek.

Wij proberen zo duidelijk mogelijk te zijn.

Als u echter niet bekend bent met bijvoorbeeld de termen "waakzaamheid", "freelancer", "cookie, " of "factoring of voorschot financiële middelen", kunt u de definities van deze kernbegrippen vinden door onze verklarende woordenlijst aan het einde van dit handvest te raadplegen.

Als u uitleg nodig heeft of een vraag heeft, kunt u contact opnemen met ons DPO-team via [email protected]

Wij attenderen u op de beschikbaarheid van functies om uw gegevens te beheren en de privacy en veiligheid ervan te beschermen, in ons Centrum voor gegevensbescherming, dat u kunt vinden op het adres: https://www.malt.be/about/privacy.

Ingangsdatum :

Het bijgewerkte gegevensbeschermingsbeleid wordt automatisch van kracht voor alle actieve gebruikers vanaf 25 mei 2018.

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van dit Beleid regelt ons gebruik van uw gegevens en is altijd beschikbaar op https://www.malt.be/about/privacy/policy

Als wij substantiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u op de website heeft opgegeven.

2. Verwerkingsverantwoordelijke: Malt Community

De onderneming Malt Community, naamloze vennootschap met raad van bestuur, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 791 354 871, statutair gevestigd te Parijs, 241 rue Saint Denis, 75002 Parijs.

3. Contactgegevens van onze DPO

U kunt vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bij Malt of een verzoek tot uitoefening van uw rechten op inzage, rectificatie, bezwaar, wissen, beperking, portabiliteit, beheer van gegevens na overlijden, richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

- per e-mail aan: [email protected]

- per post aan: DPO, Malt Community, 241 rue Saint Denis, 75002 Paris

4. Gegevens die wij verwerken

Samenvatting:

In verband met uw gebruik van onze diensten en het surfen op onze internetsite, verwerkt Malt verschillende categorieën van gegevens, waarvan de details hieronder worden vermeld. Deze gegevens zijn afkomstig van:

Wij verwerken geen speciale gegevenscategorieën (gevoelige gegevens) zoals gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, en ook geen genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van personen.

4.1 Gegevens met betrekking tot freelancers

Wij informeren u tijdens het verzamelen van de gegevens of het opgeven hiervan al dan niet verplicht is.

Soort gegevensverzameling Categorie Details
Meegedeeld door de Freelancer Persoonlijke informatie - Naam
- Voornaam
- Geboorteplaats en geboortedatum
- Geslacht
- E-mail
- Beroepscategorie
- Geolokalisatie op het moment van de verbinding
- Profielfoto
- nationaliteit
- adres
- indien van toepassing, het officiële nationale identificatienummer.
Informatie over informatie-uitwisselingen met onze teams - E-mails
- Datums en duur van telefoongesprekken
- Overzicht van de informatie-uitwisselingen indien nodig voor de follow-up van uw verzoeken of voor uw ondersteuning
Beroepsinformatie - Werkervaring
- Vaardigheden
- Portfolio
- Opdrachtvoorkeuren
Juridische structuur - Naam
- Rechtsvorm
- Identiteit van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming
- Juridische documenten die variëren naargelang de structuur van uw onderneming en met name: naam; adres van het hoofdkantoor, indien van toepassing, officieel nationaal identificatienummer; bestuurders (voor rechtspersonen); bepalingen inzake de bevoegdheid om de rechtspersoon of de juridische structuur te verbinden.
Bankgegevens Rekeningnummer (IBAN)
Aanvullende informatie over uw profiel (optioneel) - Integratie van uw sociale netwerken (Twitter, Behance, StackOverflow, Github)
- Opleidingen en diploma's
- Talen
Informatie over de uitgevoerde opdrachten - Opmerkingen van uw cliënten
- Door uw cliënten achtergelaten beoordelingen
Gegenereerd door uw gebruik van de Marketplace Navigatiegegevens Noodzakelijke cookies en andere cookies afhankelijk van uw toestemming en IP-adres
Informatie over transacties Transactiegegevens (bv. betaling van uw opdrachten)
Aanbevelingen Externe aanbevelingen in antwoord op uw verzoeken
Gegevens over het gebruik van de beveiligde berichtenbox - Identificatie van de gebruikers (verzender en ontvanger)
- Verzenddatum en -tijd van het bericht
- Inhoud van het bericht, indien nodig voor fraudebestrijding en ondersteuning van gebruikers.

4.2 Gegevens met betrekking tot medewerkers van cliënten

Wij informeren u tijdens het verzamelen van de gegevens of het opgeven hiervan al dan niet verplicht is.

Soort gegevensverzameling Categorie Details
Medegedeeld door de Klant / de medewerkers van Klanten die de Marketplace gebruiken Persoonlijke informatie - Naam
- Voornaam
- Geboortedatum
- Geslacht
- E-mailadres
- Profielfoto
Algemene informatie over de onderneming - Sector
- Aantal werknemers
- Logo van de onderneming
Juridische structuur - Factureringsgegevens
- Contactpersoon van de boekhouding
Informatie over de opdrachten - Feedback van freelancers die opdrachten voor uw onderneming hebben uitgevoerd
- Opmerkingen achtergelaten door deze freelancers
Informatie over informatie-uitwisselingen met onze teams - E-mails
- Datums en duur van telefoongesprekken
- Eventuele inhoud van informatie-uitwisselingen, indien nodig voor fraudebestrijding en ondersteuning van gebruikers.
Navigatiegegevens Noodzakelijke cookies en andere cookies afhankelijk van uw toestemming en IP-adres
Gegenereerd door uw gebruik van de Marketplace Informatie over transacties Transactiegegevens
Gegevens over het gebruik van de beveiligde berichtenbox - Identificatie van de gebruikers (verzender en ontvanger)
- Verzenddatum en -tijd van het bericht
- Inhoud van het bericht, indien nodig voor fraudebestrijding en ondersteuning van gebruikers.

4.3 Statistische informatie over uw gebruik van onze diensten

Zo verzamelen wij bijvoorbeeld statistieken over:

5. Cookies

Wij gebruiken authentificatiecookies, veiligheids- en site-integriteitscookies, lokalisatiecookies, cookies met betrekking tot de functionaliteit van de site en diensten, analytische en zoekcookies, en cookies voor de weergave van reclame. U kunt uw cookievoorkeuren accepteren, weigeren of instellen wanneer u voor het eerst inlogt op de Marketplace en uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door de cookie-sectie van ons gegevensbeschermingscentrum te bezoeken, beschikbaar op: www.malt.fr/about/privacy/cookies. U vindt er ook een uitvoerige beschrijving van de cookies die wij plaatsen.

6. Rechtsgrondslag en Doeleinden

Samenvatting:

Malt verwerkt het merendeel van uw persoonsgegevens in het kader van de dienstovereenkomst die u bent aangegaan bij uw inschrijving op de site door het accepteren van onze algemene voorwaarden. Wij kunnen echter bepaalde gegevens over u verwerken op basis van uw toestemming, vanwege wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan ons gerechtvaardigd belang deze gegevens te verwerken.

De gegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat onze diensten te verlenen, beheren, beschermen en verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen en zowel onze gebruikers als onszelf te beschermen tegen mogelijk frauduleus gebruik van onze Marketplace.

Detail:

Met name,

6.1 Gegevensverwerking op basis van de uitvoering van de dienstovereenkomst

In het kader van de uitvoering van de dienstovereenkomst die u bent aangegaan bij uw inschrijving op de site door het accepteren van onze algemene gebruiksvoorwaarden (als u de algemene gebruiksvoorwaarden van Malt nogmaals wilt nalezen, vindt u ze op het adres: www.malt.nl/legal) waardoor wij worden gebonden, gebruiken wij uw gegevens om u onze diensten te leveren.

In het kader van de uitvoering van de dienstovereenkomst, verwerken wij uw gegevens met name voor de volgende doeleinden :

- Aanmaken en beheren van uw account;

- U in staat stellen gebruik te maken van de diensten van de site;

Voor de Freelancers:

Voor de Klanten:

Voor alle Gebruikers:

6.2 Gegevensverwerking op basis van het gerechtvaardigd belang van Malt

Op basis van ons gerechtvaardigd belang gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden.

Deze gegevens en documenten dienen twee doelen:

Het contact tussen de Freelancers en de Klanten te vergemakkelijken door de reeds geverifieerde juridische structuur van de Freelancer aan de Klant te presenteren. Malt voert een voorlopige verificatie van de juridische documenten van de freelancer uit om de Opdrachtgevers waarmee ze samenwerken via de Marketplace te kunnen garanderen dat ze wettige zelfstandige professionals zijn die voldoen aan de criteria van “Freelancer” (zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden). Opdrachtgevers kunnen zien dat deze pre-verificatie succesvol is afgerond als het label “Bedrijfsdocumenten geldig” verschijnt op het profiel van een freelancer. Door deze documenten te pre-verifiëren maakt Malt het mogelijk voor Freelancers om geen bewijs van hun juridische status (als freelancer) te hoeven laten zien en zich te kunnen focussen op gesprekken met hun Opdrachtgevers over de opdrachten die van hen gevraagd worden.Tenzij er een wettelijke verplichting is die het toestaat, bijvoorbeeld, als het gaat om de “obligation de vigilance” onder de Franse wet, waar de Opdrachtgever zich aan dient te houden, hebben de Opdrachtgevers van een freelancer geen toegang tot deze documenten

- Het versnellen van de betaling van opdrachten door de verificatiegegevens over de juridische structuur van de Freelancer en documenten over zijn identiteit vooraf naar onze dienstverlener MangoPay te sturen: de Freelancers beschikken over een online betaaldienst die hen in staat stelt betalingen van Klanten te ontvangen. Deze betaaldienst wordt ter beschikking gesteld aan Freeelancers door onze dienstverlener van betalingsoplossingen Mangopay SA, een erkende betaalinstelling. In die hoedanigheid heeft Mangopay SA wettelijke waakzaamheidsverplichtingen op het gebied van de bestrijding van fraude, witwassen van geld en terrorismefinanciering. Overeenkomstig de voorschriften van de regelgeving die op Mangopay van toepassing is, moet de verstrekker van de betaaldienst de Freelancer bij het aanmaken van zijn rekening en het gebruik van de betaaldienst identificeren en zijn identiteit verifiëren. Malt verzamelt daarom, namens de dienstverlener Mangopay, de informatie met betrekking tot hun identiteit en die van hun juridische structuur.

Houd er rekening mee dat identiteitsdocumenten alleen door Malt worden verzameld en onmiddellijk worden overgedragen aan MangoPay. Malt slaat deze documenten niet op.

6.3 Gegevensverwerking op basis van uw toestemming

Wij kunnen ook uw voorafgaande toestemming vragen om bepaalde gegevens te verwerken,

6.4 Gegevensverwerking op basis van onze wettelijke verplichtingen

Ten slotte verwerken wij bepaalde gegevens wegens de wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd in het kader van het beheer van de betalingen die via de Marketplace worden verricht en in het bijzonder in de strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering.

7. Ontvangers of categorie van ontvangers en doorgifte naar landen buiten de EER

Samenvatting:

Malt is de ontvanger van persoonsgegevens die via de Site worden verzameld.

Voor sommige diensten en functies die Malt u ter beschikking stelt, is het nodig dat wij informatie delen met andere gebruikers of met onze zakelijke partners. Wij kunnen deze informatie ook delen voor juridische doeleinden of in geval van een geschil.

Detail :

Malt is de ontvanger van persoonsgegevens die via de Site worden verzameld.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen in de volgende omstandigheden delen met externe bedrijven, organisaties of personen:

7.1 Delen met de cliënten

Het delen met cliënten van de identificatiegegevens van de Freelancer en, indien van toepassing, zijn onderneming, wanneer de Freelancer hen een zakelijk voorstel doet en juridische documenten met betrekking tot zijn diensten stuurt en, indien van toepassing, zijn onderneming, bij aanvang van een opdracht.

7.2 Delen met vertrouwde partners en dienstverleners

Indien noodzakelijk voor externe verwerkingsdoeleinden, en alleen dan, geven wij deze gegevens door aan onze partners zoals MangoPay en Finexkap en vertrouwde dienstverleners, onze subverwerkers. Zij verwerken uw gegevens namens ons, volgens onze aanwijzingen of op grond van een contractuele overeenkomst, in overeenstemming met dit Handvest en met inachtneming van alle andere passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen.

a) Lokalisatie van gegevens

Al onze servers waarop uw gegevens worden opgeslagen, bevinden zich in Europa. Bij hoge uitzondering kan het nodig zijn dat sommige van onze dienstverleners wier hoofdvestiging zich in een niet-EU-land bevindt, uw gegevens naar dat land doorgeven. In dat geval controleren wij vooraf of zij voldoen aan hun verplichtingen inzake de bescherming van de gegevens van onze gebruikers en stellen wij een "doorgifte-instrument" in, zoals de modelcontractbepalingen, om ervoor te zorgen dat de bescherming van uw persoonsgegevens gelijkwaardig is aan die welke binnen de Europese Unie wordt geboden.

b) Onze dienstverleners

U vindt hieronder de naam van onze partners en dienstverleners, en indien van toepassing, de link naar hun site en hun gegevensbeschermingsbeleid, het contactadres voor vragen over gegevensbescherming, het doeleinde waarvoor zij optreden, alsmede de lokalisatie van de gegevens en het doorgifte-instrument dat wordt gebruikt om een beschermingsniveau te waarborgen dat gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de Europese Unie wordt geboden wanneer zij buiten de Europese Unie zijn gevestigd of mogelijk gegevens buiten de Europese Unie zullen doorgeven.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan hen door voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Naam van de dienstverlener Doeleinde(n) Betrokkenen Lokalisatie van gegevens
MangoPay SA
10 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg
 www.mangopay.com
https://www.mangopay.com/fr/privacy/
Contactpersoon : [email protected]
Mangopay opent voor u een betaalrekening, waarmee u betalingen kunt ontvangen of verrichten voor opdrachten die via ons worden uitgevoerd. MangoPay verifieert ook dat geldstromen via de Marketplace niet afkomstig zijn van witwaspraktijken of niet worden gebruikt om terrorisme te financieren. Freelancers e Kunden Luxemburg (EU)
Defacto SAS
50 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
https://fr.getdefacto.com/ 
Contact:  [email protected]
Financieringsdienst voor freelancers, door het verstrekken van participatieleningen Freelancers e Kunden Frankrijk (EU)
Billie GmbH
Charlottenstraße 4, 10969 Berlin
https://www.billie.io/en
Overname van facturen van freelancers die via de Marketplace zijn uitgegeven Freelancers e Kunden Duitsland (EU)
Aria
12 rue Anselme 93400 Saint-Ouen
https://helloaria.eu/
Factoring service Freelancers e Kunden Frankrijk (EU)
Stripe
10 boulevard Haussman 75009 Paris
https://stripe.com/fr/privacyipe
Direct debit Kunden Ierland (EU)
Upflow Facturen herinnering aan klanten Kunden Frankrijk (EU)
Studycall
79 rue du Faubourg Poissonnières 75010 Paris
www.studycall.com
Beheer en reactivering van leads klanten en prospects Ierland (EU)
Mandrill
https://mailchimp.com/about/security/#Investing_in_Your_Privacy
Het versturen van e-mails naar gebruikers van de site en naar iedereen die door een gebruiker wordt uitgenodigd Malt te gebruiken of een aanbeveling over Malt te schrijven. Freelancers e Kunden Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
MongoDB Backups van onze database Freelancers e Kunden Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
Google Cloud Platform Hosting van door Malt verwerkte gegevens. Freelancers e Kunden Lokalisatie van gegevens : België, Saint Ghislain, In geval van doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties
Google Suite
https://gsuite.google.com/security/
Drive management en elektronisch berichtenverkeer Freelancers e Kunden Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
Datadog
https://www.datadoghq.com/privacy/
Beheer van verbindingslogs om de Marktplaats te beveiligen. Freelancers e Kunden Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
Vadata
https://www.vaadata.com/fr/confidentialite/
De marktplaats beveiligen door penetratietests uit te voeren. Freelancers e Kunden Frankrijk (EU)
Ringover
https://www.ringover.fr/confidentialite
Beheer van de relatie met de gebruikers en telefooncentrales. Freelancers e Kunden Frankrijk (EU)
Calendly
https://calendly.com/fr/pages/privacy
Afspraken inplannen met projectmanagers voor cliënten en freelancers bij Malt. Freelancers e Kunden Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
FrontApp
https://frontapp.com/privacy-policy
Ondersteuning aan gebruikers die contact hebben opgenomen met het Customer Experience team Freelancers e Kunden Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
Looker 
https://looker.com/trust-center/privacy/policy/
Gegevensanalyse Freelancers e Kunden Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
Chartio Inc, en Google LLC (Google analytics) Totstandbrenging van statistieken Freelancers e Kunden Mogelijke doorgiften naar de Verenigde Staten - beveiligd door de invoering van modelcontractbepalingen.
Onetrust
https://cdn.onetrust.com/legal/SCCAmendmentUSv20200716.pdf
Toestemming voor cookies Freelancers, Kunden et prospects Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
Salesforce
https://www.salesforce.com/fr/company/privacy/
CRM en beheersinstrument voor contracten Freelancers e Kunden Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
Typeform
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/?typeform-source=www.typeform.com
Online onderzoeken Freelancers, Kunden et prospects Doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en invoering van aanvullende garanties.
Trustpilot
https://fr.legal.trustpilot.com/for-businesses/business-privacy-policy
Inwinnen van de mening van gebruikers van de MarketPlace. Freelancers e Kunden Opslag binnen de EU, maar in geval van doorgifte, met name later aan subverwerkers, toepassing van modelcontractbepalingen en aanvullende garanties.
Customer.io Marketing, e-mails Freelancers, Kunden et prospects Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en aanvullende garanties.
Hubspot
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
Marketing, e-mails Freelancers, Kunden et prospects Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en aanvullende garanties.
Salesloft
https://salesloft.com/products/security-faqs/
Marketing, e-mails Freelancers, Kunden et prospects Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en aanvullende garanties.
Crispchat
https://crisp.chat/fr/
Online chat Freelancers, Kunden et prospects Verenigde Staten - modelcontractbepalingen en aanvullende garanties.

7.3 Delen met onze investeerders, accountants en auditors in het kader van potentiële fondsenwerving

Malt kan informatie delen over freelancers en medewerkers van cliënten die zijn ingeschreven op de Marketplace en gebruik maken van onze diensten om te reageren op verzoeken om informatie van onze investeerders, accountants en auditors, met name in verband met potentiële fondsenwerving of audit van het gebruik van geworven fondsen.

7.4 Met gemachtigde derden

Wij bewaren uw gegevens of maken deze bekend indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, een juridisch proces of een administratief verzoek, om de veiligheid van een persoon te beschermen, om frauduleuze, beveiligings- of technische problemen aan te pakken, of om de rechten of het eigendom van onze gebruikers te beschermen.

7.5. Tussen de entiteiten van de Malt-groep

De Malt-groep bestaat uit Malt Community SA (moedermaatschappij) en haar dochterondernemingen, namelijk de volgende bedrijven: Malt Community S.L (Spanje), Malt Community Gmbh (Duitsland), Malt Community BV (Nederland), Malt Community SRL (België), Malt Community Ltd (Verenigd Koninkrijk) en Comatch GmbH (Duitsland).

In maart 2022 heeft Malt Community SA namelijk Comatch GmbH overgenomen, een platform van onafhankelijke managementconsultants en sectordeskundigen.

Zo kan Malt informatie delen over Freelancers en werknemers van Klanten die op de Marketplace zijn geregistreerd en onze diensten gebruiken om Gebruikers zakelijke kansen te bieden die overeenkomen met de professionele vaardigheden van de Freelancer en de zakelijke behoeften van de Klanten.

Daartoe stemmen Malt en Comatch hun respectieve databases op elkaar af, met inbegrip van de gegevens die de Freelancers en de werknemers van de Klanten in hun profiel hebben ingevoerd.

Belangrijk: Mout verkoopt uw gegevens/informatie en documenten die u ons toevertrouwt niet door aan derden en wij maken geen persoonlijke en privé-informatie bekend buiten de situaties die in dit Handvest gegevensbescherming worden beschreven.

8. Bewaartermijn of criteria voor het bepalen van de bewaartermijn

In het algemeen bewaren wij uw informatie gedurende de volgende perioden:

Afhankelijk van de specifieke situatie, kunnen wij uw persoonsgegevens altijd voor een langere periode bewaren. Dit zal met name het geval zijn indien een van de volgende perioden langer is: (i) zo lang als nodig is voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) elke wettelijk vereiste bewaartermijn; of (iii) de verjaringstermijn gedurende welke gerechtelijke procedures kunnen worden ingesteld ter verdediging van onze belangen.

9. Gegevensbeveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de permanente veiligheid, vertrouwelijkheid, volledigheid, beschikbaarheid en veerkracht van ons informatiesysteem en uw gegevens te waarborgen en de door ons verwerkte persoonsgegevens en andere gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Wij verbinden ons ertoe alle beschikbare middelen aan te wenden om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen, met name:

10. Rechten

In overeenstemming met de AVG en de toepasselijke nationale wetgevingen inzake de bescherming van persoonsgegevens in de Landen waarin wij actief zijn, heeft u verschillende rechten, zoals hieronder beschreven: U vindt de beschrijvingen van elk van uw rechten in het gegevensbeschermingscentrum dat wij ter beschikking stellen op www.malt.nl/about/privacy/rights. U vindt hier eveneens de middelen om uw rechten uit te oefenen.

U vindt de beschrijvingen van elk van uw rechten in het gegevensbeschermingscentrum dat wij ter beschikking stellen op www.matl.be/about/privacy/rights. U vindt hier eveneens de middelen om uw rechten uit te oefenen.

10.1 Toegangsrechten

U heeft recht op inzage van de door Malt verwerkte gegevens die op u betrekking hebben. Het biedt u de mogelijkheid na te gaan welke gegevens wij over u bezitten en, indien u dat wenst, een kopie te vragen, binnen de grenzen van het respecteren van de rechten van derden wier persoonsgegevens in de u betreffende gegevens kunnen zijn opgenomen.

10.2 Recht op rectificatie

Krachtens de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens die onjuist zijn, te corrigeren. U kunt ook vragen dat onvolledige persoonsgegevens over u worden aangevuld, onder meer door een aanvullende verklaring ter ondersteuning van uw verzoek in te dienen.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken van dit recht gebruik te maken, nodigen wij u uit deze wijzigingen en aanvullingen rechtstreeks op uw profiel aan te brengen. Indien u van mening bent dat andere gegevens over u moeten worden gewijzigd of aangevuld en u niet in staat bent om de wijziging zelf aan te brengen, kunt u een verzoek daartoe indienen in de rubriek "Uw rechten" van ons gegevensbeschermingscentrum of door ons te schrijven op [email protected]

10.3 Recht op vergetelheid

U hebt het recht om van ons te verkrijgen dat wij de u betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wissen, onder voorbehoud van ons gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting die ons ertoe verplicht deze gegevens te bewaren.

Om veiligheidsredenen en om ongewenste verwijdering van de account te voorkomen, verzoeken wij u deze stap zelf uit te voeren zodra u bent ingelogd op uw account door deze link te volgen:

www.malt.be/account/cancellation

Met betrekking tot uw profielgegevens dient u er rekening mee te houden dat zoekmachines en andere derde partijen nog enige tijd kopieën van uw openbare profielgegevens kunnen bewaren nadat u heeft ingestemd met de registratie hiervan, zelfs nadat u de informatie van de Malt-site heeft verwijderd of uw account heeft gedeactiveerd. Malt is echter niet verantwoordelijk voor dergelijke verwerkingen van uw gegevens door derden. Indien u dat wenst, kunt u uw recht op deregistratie rechtstreeks bij deze zoekmachines uitoefenen. Om dit verzoek bij Google in te dienen, kunt u bijvoorbeeld het hulpprogramma gebruiken dat hier door de zoekmachine wordt aangeboden.

10.4 Recht om de verwerking te beperken

U kunt Malt verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken (bijvoorbeeld door uw profiel tijdelijk niet beschikbaar te stellen op de site), wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

a) U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens. In dat geval verbergen wij uw gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren;

b) U bent van mening dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt en u maakt bezwaar tegen het wissen ervan en eist in plaats daarvan dat het gebruik ervan wordt beperkt;

c) Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij zijn nog steeds noodzakelijk om u in staat te stellen een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

d) U heeft gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming. Wij zullen de verwerking van uw gegevens beperken, terwijl wij nagaan of de wettelijke redenen die wij nastreven, zwaarder wegen dan uw recht.

Indien wij besluiten de beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens op te heffen, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

10.5 Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verzenden door Malt van communicatie, met name van commerciële aard. Daartoe stellen wij in al onze e-mails een link tot uw beschikking om u uit te schrijven en u kunt uw voorkeuren voor kennisgevingen rechtstreeks beheren in ons gegevensbeschermingscentrum onder het tabblad, uw rechten www.malt.be/about/privacy/rights.

U kunt ook op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens waarvoor Malt zich heeft gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. Malt zal de verwerking dan stopzetten, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn om de verwerking voort te zetten (bv. belastingaangiften, socialezekerheidsaangiften, enz.) of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

10.6 Recht op dataportabiliteit

U kunt te allen tijde om de overdraagbaarheid van uw Malt-gegevens verzoeken. Bij de uitoefening van dit recht, verplichten wij ons ertoe u binnen een redelijke termijn en in een machineleesbaar formaat de gegevens te doen toekomen die u ons heeft verstrekt, ongeacht of deze door uzelf zijn opgegeven of door uw activiteit op de Marketplace zijn gegenereerd.

10.7 Recht om toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit is echter niet van invloed op de geldigheid van uw toestemming voor het verleden.

10.8 De mogelijkheid om te bepalen wat er na uw overlijden met uw persoonsgegevens gebeurt.

In Frankrijk staat het nieuwe artikel 40-1 van de wet op de gegevensbescherming personen toe instructies te geven over het bewaren, verwijderen en meedelen van hun gegevens na hun dood.

Er kan een persoon worden aangewezen om deze instructies uit te voeren. Deze persoon heeft vervolgens het recht om, wanneer de betrokkene is overleden, kennis te nemen van de instructies en de betrokken verwerkingsverantwoordelijken te verzoeken deze uit te voeren.

Deze instructies zijn:

Wanneer deze instructies van algemene aard zijn en betrekking hebben op alle gegevens van de overledene, kunnen zij worden toevertrouwd aan een door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL gecertificeerde vertrouwenspersoon.

In het geval van specifieke instructies, kunnen deze ook worden gegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke (sociale netwerken, online berichtenverkeer) in geval van overlijden. Zij zijn onderworpen aan de specifieke toestemming van de betrokkene en kunnen niet louter het gevolg zijn van diens goedkeuring van de algemene gebruiksvoorwaarden.

In afwezigheid van instructies van de betrokkene, kunnen de erfgenamen bepaalde rechten uitoefenen, in het bijzonder:

10.9 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Het hoofdkantoor van Malt Community is gevestigd: 241 rue Saint Denis, 75002 Parijs. Als zodanig is de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is om ons aangaande verzoeken te behandelen, met inbegrip van, indien van toepassing, een klacht van een gebruiker, de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). U kunt uw verzoek echter voorleggen aan elke gegevensbeschermingsautoriteit, met name in uw land van verblijf, het land waar u werkt, of het land waarvan u ingezetene bent, die uw verzoek zal doorsturen naar de CNIL.

Indien u een verzoek wenst in te dienen bij de CNIL, vindt u hieronder de contactgegevens:

CNIL (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS)

3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Tel. : 01 53 73 22 22

(Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 18.30 uur / Vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur)

Fax: 01 53 73 22 00

Let op! CNIL ontvangt geen publiek en verstrekt geen informatie ter plaatse.

Wenst u een klacht in te dienen bij de CNIL, dan kunt u het online klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Als u een vraag heeft over uw rechten, kunt u de site van CNIL raadplegen: www.cnil.fr.

Om contact op te nemen met een andere gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Unie, kunt u de door de Europese Commissie verstrekte gids raadplegen. Hier vindt u een lijst met alle contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU-lidstaten:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

MEER INFORMATIE

In ons Gegevensbeschermingscentrum vindt u andere nuttige informatie over de bescherming van uw gegevens:

- Onze inzet en de maatregelen die wij nemen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen;

- Een hulpmiddel om uw voorkeuren voor meldingen en mededelingen te beheren;

- Informatie over hoe wij cookies en andere trackers gebruiken;

- Informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen;

- Een tabblad gewijd aan de uitoefening van uw recht op dataportabiliteit.

Indien u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens die door Malt worden verwerkt of indien u gebruik wenst te maken van uw recht op inzage, rectificatie, wissen, bezwaar, beperking of overdraagbaarheid van uw gegevens, of wilt bepalen wat er gebeurt met uw gegevens na uw overlijden, kunt u contact opnemen met onze DPO:

- Per e-mail: [email protected]

- Per post: DPO, Malt Community, 241 rue Saint-Denis 75002 Paris

Verklarende woordenlijst

Waakzaamheid: Wanneer een Franse onderneming een beroep doet op een dienstverlener, moet zij zich ervan vergewissen dat de dienstverlener een geregistreerde onderneming is en dat zij haar belasting- en sociale-zekerheidsbijdragen heeft betaald. Dit is de verplichting tot waakzaamheid zoals voorzien in de Franse wet.

Freelancer: Een freelancer is een zelfstandige (hij/zij is geen werknemer, zonder personeel) die een intellectueel (niet-ambachtelijk) beroep uitoefent. Volgens onze Algemene gebruikvoorwaarden wordt hiermee bedoeld, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, in het bezit van een SIRET- of Kvk-nummer en ingeschreven in het handels- en/of bedriijvenregister, Agessa, met de status van micro-ondernemer of actief als zelfstandige onder de wettelijke voorwaarden vanuit Frankrijk of het buitenland, en die zijn diensten aanbiedt aan Cliënten/Opdrachtgevers via de Site.

Voorschot financiële middelen: ook wel "factoring" genoemd. Het voorschot financiële middelen is een door Malt aangeboden dienst waarmee een freelancer binnen 5 dagen na voltooiing van de opdracht (validatie van de factuur door de cliënt) kan worden betaald, zelfs als de cliënt een betalingstermijn tot 60 dagen hanteert. Meer informatie

Versions