Een freelancer zoeken Een project indienen
Versies :

Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden van Malt Community

Versie van kracht vanaf 12 september 2022

Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden van Malt Community

Deze algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden (hierna 'Algemene Voorwaarden') worden afgesloten tussen:

De onderneming Malt Community, waarvan de identificatie- en contactgegevens worden vermeld in de Bijlage van dit document (hierna de 'Onderneming').

en

De Gebruiker van de Marketplace zoals uiteengezet in de Bijlage.

Inleiding

De Onderneming exploiteert een internetsite die toegankelijk is op het in de Bijlage vermelde adres (hierna de 'Marketplace'), die is ontwikkeld om Freelancers en Opdrachtgevers met elkaar in contact te brengen.

Deze Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden van Malt Community (hierna de 'Algemene Voorwaarden') hebben als doel de gebruiks- en verkoopvoorwaarden te regelen van de Marketplace, en om de rechten en plichten van de via de Marketplace in contact gebrachte Gebruikers vast te leggen.

De toegang tot en/of het gebruik van de Marketplace impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

I – Definities

Opdrachtgever: betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de Marketplace voor strikt professionele doeleinden gebruikt, om in contact te treden of in contact te worden gebracht met één of meerdere Freelancer(s) om hem een Opdracht toe te wijzen.

Account: betekent het account dat door de Gebruiker op de Marketplace is aangemaakt gedurende zijn inschrijving op de Marketplace.

Content: betekent alle mededelingen, berichten of informatie van welke aard dan ook (tekst, afbeeldingen, video’s, foto-opnames, toelichtingen, merken, firmanamen, etc.), die door een Gebruiker op de Marketplace worden geplaatst.

Offerte: betekent het dienstverleningsaanbod dat de Freelancer doet op de Marketplace.

Entiteit: staat voor Malt Community SA en haar dochterondernemingen, die een permanente bedrijfsactiviteit uitoefenen, te weten: Malt Community SL, Malt Community GmbH, Malt Community SRL, Malt Community BV, en Malt Community Ltd.

Freelancer: betekent ofwel een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bedrijfsactiviteit heeft geregistreerd en staat ingeschreven in het relevante handelsregister, ofwel zijn beroep als zelfstandige uitoefent onder de wettelijke voorwaarden vanuit een land waar Malt een Entiteit bezit of in het buitenland, en die zijn diensten aanbiedt aan Opdrachtgevers via de Marketplace.

Malt Plus: verwijst naar het geavanceerde kunstmatige intelligentieprogramma dat door de Onderneming is ontwikkeld, met als doel Freelancers te zoeken die voldoen aan de door de Opdrachtgever vastgestelde criteria, en waarvan de resultaten, afhankelijk van de door de Opdrachtgever afgesloten dienst, kunnen worden verwerkt voor het maken van een eerste selectie door de Sourcing-teams van de Onderneming.

Facturatiemandaat: betekent het tussen de Freelancer en de Onderneming gesloten facturatiemandaat, waarvan de voorwaarden worden beschreven in artikel 2.2.2 van de Algemene Voorwaarden, en op grond waarvan de Freelancer ermee instemt dat de Onderneming, met inachtneming van de toepasselijke regels, zijn Facturen voor Opdrachten die voor een Opdrachtgever via de Marketplace worden uitgevoerd, opstelt en uitgeeft.

Marketplace: staat voor de internetsite die door de Onderneming wordt geëxploiteerd en waarvan het adres in de Bijlage wordt vermeld.

Opdracht: betekent de specifieke taak die door een Opdrachtgever via de Marketplace aan een Freelancer wordt toevertrouwd.

Diensten: betekent alle door de Onderneming verleende diensten zoals beschreven in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Gebruikers: verwijst naar de Freelancers en de Opdrachtgevers die op de Marketplace zijn ingeschreven.

Validatie: betekent het proces zoals gedefinieerd in artikel 3.2.5 van de Algemene Voorwaarden op grond waarvan de Opdrachtgever op de Marketplace verklaart dat de door de Freelancer uitgevoerde Opdracht is voltooid en in overeenstemming is met de Offerte.

II – Inschrijving op de Marketplace

2.1  Inschrijvingsvoorwaarden op de Marketplace voor Gebruikers

Om toegang te krijgen tot de Diensten, moet de Gebruiker een Account aanmaken door zich in te schrijven op de Marketplace.

De Gebruiker moet minimaal 18 jaar oud zijn en wettelijk bevoegd zijn om te contracteren en de Marketplace te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker is verplicht juiste informatie te verstrekken en verbindt zich ertoe deze onmiddellijk bij te werken in geval van wijzigingen.

De toegang tot het aangemaakte Account wordt beschermd door een login en een wachtwoord die door de Gebruiker worden gekozen bij zijn inschrijving op de Marketplace. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van zijn login en wachtwoord, en staat als enige in voor de vertrouwelijkheid ervan, evenals voor elk gebruik van zijn Account.

2.2  Inschrijvingsvoorwaarden op de Marketplace voor Freelancers

2.2.1 Om als Freelancer op de Marketplace te worden vermeld en zichtbaar te zijn voor Gebruikers, dient de Freelancer tevens zijn Account I nauwkeurig en volledig in te vullen, een recente foto te uploaden, en zijn Account bij te werken.

De Marketplace is een lokale marktplaats, daarom is de Freelancer gehouden om de plaats waar hij staat ingeschreven of zijn gebruikelijke verblijfplaats op te geven als belangrijkste werkgebied.

2.2.2. Facturatiemandaat

De Freelancer verklaart en stemt ermee in dat het aanmaken van een Account op de Marketplace de onvoorwaardelijke aanvaarding inhoudt om een Facturatiemandaat aan te gaan met de Onderneming. Krachtens het Facturatiemandaat vertrouwt de Freelancer, opdrachtgever, uitsluitend aan de Onderneming, opdrachtnemer, toe: (i) de opstelling en uitgifte van zijn facturen voor de Opdrachten die via de Marketplace worden uitgevoerd, en (ii) de inning, voor zijn rekening, van de betaling van deze facturen.

De Freelancer stemt ermee in om de hem aangaande vereiste documenten te uploaden op de Marketplace, om te voldoen aan zijn verplichtingen ter voorkoming van zwartwerken, en aan de transparantieregels (KYC) ter voorkoming van belastingfraude, witwassen en terrorismefinanciering.

De Freelancer verstrekt de Onderneming alle noodzakelijke informatie voor het opstellen van facturen, die de Onderneming pas kan uitgeven na Validatie van de Opdracht door de Opdrachtgever.

In het geval van een gerechtvaardigd verzoek tot rectificatie van de factuur, verbindt de Onderneming zich om onmiddellijk een gecorrigeerde factuur uit te geven. De facturen die door de Opdrachtgever worden uitgegeven, verwijzen uitdrukkelijk naar het Facturatiemandaat voor zover de facturen de volgende vermelding bevatten: "Factuur opgesteld door [naam van de Onderneming] in naam en voor rekening van [naam/benaming van de Freelancer]", of een vergelijkbare vermelding.

De Freelancer erkent dat het bijwerken van alle informatie met betrekking tot zijn juridische, boekhoudkundige en fiscale situatie essentieel is voor de uitvoering van het Facturatiemandaat en verbindt zich er derhalve toe de Onderneming onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging die de uitvoering ervan kan beïnvloeden (wijziging van maatschappelijke zetel, bedrijfsvorm...).

De Onderneming verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetgeving op het gebied van facturering na te leven, en in het bijzonder om erop toe te zien dat de juiste boekhoudkundige en fiscale informatie (en met name btw-identificatienummers) worden vermeld in de uitgegeven facturen. Freelancers blijven als enige verantwoordelijk voor hun boekhoudkundige en fiscale verplichtingen met betrekking tot de uitgifte van hun eigen facturen.

De Onderneming blijft in voorkomend geval betalingsplichtig van de verschuldigde btw, in overeenstemming met de nationale regelgeving zoals vermeld in de Bijlage, wanneer deze ten onrechte in rekening is gebracht.

Het Facturatiemandaat is één van de door de Onderneming geleverde Diensten, waarvan de financiële tegenprestatie is opgenomen in de commissie die de Freelancer aan de Onderneming verschuldigd is.

De Onderneming stelt een afschrift van alle facturen die in het kader van het Facturatiemandaat worden uitgegeven ter beschikking van de Freelancer. De Freelancer zal facturen die in zijn naam en voor zijn rekening zijn uitgegeven door de Onderneming zo nodig onmiddellijk betwisten, en uiterlijk drie dagen na de uitgifte van de desbetreffende factuur.

Het Facturatiemandaat wordt van kracht vanaf de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, totdat de Freelancer om welke reden dan ook wordt uitgeschreven van de Marketplace, of totdat de Onderneming het Facturatiemandaat opzegt.

2.2.3 Freelancers die in het buitenland zijn geregistreerd, moeten tevens voldoen aan alle verplichtingen die op hen rusten krachtens de wetgeving die van toepassing is op hun status in het land waar zij woonachtig zijn, alsmede aan de verplichtingen die voortvloeien uit hun gebruik van de Marketplace.

2.2.4 In het geval van vrije beroepen waarvoor de uitoefening van de activiteit door de Freelancer is onderworpen aan het naleven van toegangscriteria of uitoefeningsvoorwaarden die onderworpen zijn aan een door de Overheid vastgesteld reglementair kader (gereglementeerde beroepen), waarborgt de Freelancer (i) over het recht te beschikken om het door hem aangegeven beroep uit te oefenen en (ii) het recht te hebben om de Opdrachten uit te voeren waarvoor hij op de Marketplace adverteert.

2.2.5 Indien de Freelancer gebruik wil maken van een financieringsdienst van zijn factuur, aangeboden door een financieringsmaatschappij waarmee de Onderneming samenwerkt, verbindt hij er zich in voorkomend geval toe een mandaat tot overdracht van schuldvorderingen of een vergelijkbaar document te ondertekenen, waardoor de Onderneming in staat wordt gesteld de financiering van zijn factuur in zijn naam en voor zijn rekening te beheren.

2.3 Indien de Gebruiker onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige gegevens verstrekt, heeft de Onderneming het recht de Account van de Gebruiker op te schorten of te sluiten en de Gebruiker in de toekomst de toegang tot alle of een deel van de Diensten te weigeren.

III – Beschrijving van de Dienstverlening en werking van de Marketplace

3.1 Beschrijving van de Diensten

3.1.1 De Diensten omvatten in het bijzonder:

 • de mogelijkheid voor de Gebruiker om een Account aan te maken op de Marketplace;
 • het via de Marketplace in contact brengen van Freelancers en Opdrachtgevers met als doel het realiseren van de opdracht, overal waar Malt actief is;
 • de terbeschikkingstelling van betaalmethodes om de voortgang van een Opdracht veilig te stellen;
 • het verzamelen en ter beschikking stellen op de Marketplace van de vereiste documenten die de Freelancer moet voorleggen in het kader van de waakzaamheidsverplichting, met dien verstande dat de Opdrachtgever, in de hoedanigheid van opdrachtgever, als enige verantwoordelijk blijft voor de verificatie van deze documenten;
 • het verzamelen bij Freelancers van elk ander document dat de regelmatigheid van hun rechtsvorm aantoont, en de terbeschikkingstelling hiervan aan de Opdrachtgever.
 • het opstellen en uitgeven van facturen voor Opdrachten die door de Freelancer via de Marketplace zijn uitgevoerd op grond van het Facturatiemandaat;
 • De mogelijkheid voor de Freelancer om gebruik te maken van financiering van diens factuur door een van de financiële partners, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 3.7.2 hierna;
 • automatische aanbevelingstools voor profielen van Freelancers.

3.1.2 Als aanvulling op de Diensten, kunnen Opdrachtgevers gebruikmaken van extra diensten door in te schrijven op (een deel van) het aanbod dat uitgebreid wordt beschreven op www.malt.nl/offers (hierna de 'Aanvullende Diensten').

Deze Aanvullende Diensten omvatten, afhankelijk van het aanbod waarop de Opdrachtgever heeft ingeschreven, de volgende diensten:

 • Sourcing: een consultancydienst op maat voor het zoeken, door de teams van de Onderneming, naar Freelancers volgens de door de Opdrachtgever vastgestelde criteria;
 • Gepersonaliseerde interface: de creatie door de Onderneming van een gepersonaliseerde interface van de Marketplace voor de Opdrachtgever, die een gezamenlijk gebruik tussen meerdere Gebruikers/ werknemers van de Opdrachtgever mogelijk maakt;
 • de terbeschikkingstelling van een online validatiesysteem door de Freelancers van de contractuele documenten van de Opdrachtgever;
 • De mogelijkheid om de factuur van de Opdracht te betalen op de vervaldag, volgens de gebruikelijke betalingsvoorwaarden van de Opdrachtgever;
 • Malt Insights: de terbeschikkingstelling, ten behoeve van de Opdrachtgever, van een besturings- en contractualiseringstool voor de gegevens met betrekking tot de door de Onderneming gecreëerde Opdrachten, die het mogelijk maakt (i) het aantal lopende en voltooide Opdrachten voor de Opdrachtgever te volgen, (ii) alle op de Marketplace gerealiseerde facturen en betalingen te centraliseren en volgen, (iii) waarschuwingen in te stellen en de eigen interne beheerregels van de Opdrachtgever in te voeren.

3.2. Werking van de Marketplace

3.2.1 Gebruikers via de Marketplace met elkaar in contact brengen

De Opdrachtgever neemt contact op met de Freelancer (i) door rechtstreeks contact op te nemen met de Freelancer via de Marketplace of (ii) door de tussenkomst van de Onderneming.

3.2.2 Opstelling van de Offerte

Na de omvang en de voorwaarden van de Opdracht te hebben besproken, stuurt de Freelancer de Opdrachtgever zijn Offerte via de Marketplace.

3.2.3. Vooruitbetaling door de Opdrachtgever van het geldbedrag van de Opdracht

Indien overeenstemming wordt bereikt over de Offerte, voorziet de Opdrachtgever zijn elektronische geldrekening van het in de Offerte vermelde geldbedrag, hetgeen de Freelancer in staat stelt met de Opdracht te beginnen (behalve in het geval de optie betaling na uitgifte factuur is afgesloten in het kader van Aanvullende Diensten).

De Freelancer begint met de uitvoering van zijn Opdracht zodra hij op de Marketplace bericht krijgt dat de Opdrachtgever het elektronische geldbedrag van de Opdracht heeft gestort. Indien deze bepaling niet wordt nageleefd, geschiedt het aanvangen met de Opdracht door de Freelancer vóór de storting van het bedrag van de Opdracht voor eigen risico van de Freelancer, die uitdrukkelijk verklaart af te zien van elk verhaal tegen de Onderneming.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zijn financiële instelling tijdens de uitvoering van de Opdracht niet te verzoeken zijn vooruitbetaling in elektronisch geld te annuleren.

Niettegenstaande de voorgaande bepalingen, is de Opdrachtgever die heeft ingeschreven op de Aanvullende Diensten niet verplicht om het bedrag van de Opdracht voorafgaand te storten op zijn elektronische geldrekening, en betaalt hij de factuur van de Opdracht volgens zijn gebruikelijke betalingsvoorwaarden, en in overeenstemming met de op deze factuur vermelde voorwaarden.

3.2.4 Facturering van de Opdracht

Na de voltooiing van de Opdracht, wordt door de Onderneming een factuur opgesteld en uitgegeven in naam en voor rekening van de Freelancer, in overeenstemming met het Facturatiemandaat.

3.2.5 Validatie van de Opdracht

De Opdrachtgever heeft over een periode van (15) vijftien kalenderdagen vanaf de kennisgeving die door de Onderneming naar het e-mailadres van zijn Gebruikersaccount wordt gestuurd om de Opdracht op de Marketplace te valideren.

Door deze Validatie, ziet de Opdrachtgever definitief af van elke vordering of verhaal tegen de Onderneming voor de verrichte betaling.

Bij achterwege blijven van Validatie binnen deze termijn, en tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven zich te willen verzetten tegen de Validatie van de Opdracht, verklaart de Opdrachtgever dat de Onderneming kan overgaan tot de Validatie van de Opdracht en de vooruitbetaalde bedragen kan vrijgeven aan de Freelancer, zonder voorafgaande formaliteit.

In het geval waarin de Opdrachtgever aanvullende diensten heeft afgesloten die de mogelijkheid geven facturen binnen zijn of haar gebruikelijke termijnen te betalen, verbindt hij of zij zich ertoe deze na Validatie door de Onderneming onder de overeengekomen voorwaarden te voldoen.

3.2.6 Betaling van de Freelancer

De Validatie van de Opdracht door de Opdrachtgever op de Marketplace leidt onherroepelijk tot de betaling aan de Freelancer van het bedrag van de factuur, verminderd met de door de Freelancer aan de Onderneming verschuldigde commissie.

3.2.7 Financiering van de factuur van de Freelancer door de financiële partners van de Onderneming

Door een opdracht te accepteren met een Klant die geniet van de bijkomende diensten beschreven in artikel 3.1.2, aanvaarden de Freelancers onvoorwaardelijk de financiering van hun facturen. De Gebruiker vertrouwt de Onderneming het initiatief toe om de factuur voor te leggen aan de hieronder vermelde financiële partners van de Onderneming. Door de Algemene Voorwaarden van de Marketplace te aanvaarden, accepteren de Gebruikers zonder voorbehoud de algemene verkoopvoorwaarden van de onderstaande financiële dienstverleners:

- Defacto: bedrijf gespecialiseerd in het voorschot van geldelijke middelen zonder geïnduceerde kosten, van de facturen van freelancers die via de Marketplace zijn uitgeschreven, door middel van het verstrekken van participatieleningen waarvoor Malt garant staat, en onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Verkoopvoorwaarden die op dit adres beschikbaar zijn.

Billie: een bedrijf dat gespecialiseerd is in het terugkopen van facturen van freelancers die via de Marketplace zijn uitgeschreven, zonder extra kosten en volgens de voorwaarden in de opdrachtovereenkomst die de freelancer bij elke financiering ontvangt.

- Aria: biedt een systeem van onmiddellijke betaling aan de Freelancer door middel van een dienst van terugkoop van de aan de Freelancer verschuldigde schuld, nadat deze de Klant heeft gefactureerd en overeenkomstig de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden voor de overdracht van vorderingen die op dit adres beschikbaar zijn.

IV – Toegang tot de Marketplace en de Diensten

De toegang tot de Marketplace en de Diensten is uitsluitend voorbehouden aan ingeschreven Gebruikers.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het instellen van de computer- en telecommunicatievoorzieningen die toegang tot de Marketplace mogelijk maken. De telecommunicatiekosten voor de toegang tot het Internet en het gebruik van de Marketplace zijn voor rekening van de Gebruiker.

De Marketplace is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor alle Gebruikers.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, de Marketplace en/of de toegang tot één of meer Diensten tijdelijk of definitief te sluiten voor onderhoudswerkzaamheden, zoals updates, wijzigingen of het veranderen van de besturingsmethodes, servers en toegangstijden (niet-uitputtende lijst).

De Onderneming behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan de Marketplace en de Diensten die zij noodzakelijk of nuttig acht voor de goede werking van de Marketplace en de hierop aangeboden Diensten.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder een vergoeding te betalen, de Site of de toegang tot een of meerdere Diensten tijdelijk of definitief te sluiten voor bijvoorbeeld het invoeren van updates, wijzigingen of een verandering van de besturingssystemen, servers en toegangstijden (niet-uitputtende lijst).

De Onderneming behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen en verbeteringen aan de Site en de Dienstverlening aan te brengen die zij noodzakelijk of nuttig acht voor de goede werking van de Site en de hierop aangeboden Diensten.

De Marketplace is voorbehouden aan Opdrachtgevers en kan niet worden gebruikt door tussenpersonen of wervingsbureaus die handelen voor rekening van een eindklant. In geval van schending van deze toegangsregels, behoudt de Onderneming zich het recht voor, naast de sancties vermeld in Artikel XVI, om de toegang tot haar Diensten te beperken, in het bijzonder door de mogelijkheid te beperken om in contact te treden met Freelancers op de Marketplace of de functionaliteiten van zijn profiel te gebruiken, teneinde een einde te maken aan deze praktijken van oneerlijke concurrentie. Buiten het herinneren aan de gebruiksregels van de Marketplace zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, wordt geen specifieke informatie verstrekt over deze beperking van de gebruiksmogelijkheden van de Marketplace, om zich te behoeden voor een herhaling van deze schending van onze gebruiksvoorwaarden via een nieuwe Account.

V- Prijzen van de Diensten

5.1 Prijzen van de Diensten voor Freelancers

Tenzij vrijgesteld zoals beschreven in Bijlage 1 hiervan, de Freelancer betaalt de Onderneming een commissie, die wordt berekend op basis van een percentage van de totale waarde van de prijs van de Opdracht. Deze commissie wordt rechtstreeks in mindering gebracht op het aan de Freelancer te betalen bedrag.

Het bedrag van de commissie (exclusief opties) wordt vastgesteld op basis van een percentage van de voor de opdracht overeengekomen prijs exclusief btw, en is afhankelijk van de voorgeschiedenis en de relatie tussen de Freelancer en de Opdrachtgever.

De tarieflijst van de toepasselijke commissie is hier toegankelijk

5.2 Prijzen van de Diensten voor Opdrachtgevers

De Opdrachtgever betaalt de Onderneming een commissie, die wordt berekend op basis van een percentage van de totale waarde van de prijs exclusief btw van de Opdracht.

De tarieflijst van de toepasselijke commissie is hier toegankelijk .

VI- Betalingssysteem

6.1 De betaling van het bedrag van de Opdracht door de Opdrachtgever wordt verricht door vooruitbetaling via een elektronische geldrekening (geblokkeerde rekening). Deze vooruitbetaling geschiedt per betaalkaart via een beveiligde online betaaldienst of per bankoverschrijving.

Bij wijze van uitzondering, betaalt de Opdrachtgever die heeft ingeschreven op Aanvullende Diensten volgens de voorwaarden van artikel 3.2.3.

6.2 Voor de uitvoering van het betalingssysteem, maakt de Onderneming gebruik van de diensten van de onderneming Mangopay S.A., een vennootschap in het bezit van een vergunning om te handelen als elektronischgeldinstelling, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nr. B173459, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 Avenue Amélie, 1125 Luxemburg (hierna 'Mangopay')

Gebruikers gaan rechtstreeks een overeenkomst aan met MangoPay over het vooruitbetalingssysteem en verklaren dat zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden van MangoPay die hier beschikbaar zijn algemene voorwaarden van MangoPay Credit Mutuel Arkea.

Het overmaken van gelden in het kader van een vooruitbetaling op een elektronische geldrekening komt niet overeen met een bankdeposito en brengt geen rente op.

VII- Beoordelings- en aanbevelingssysteem

7.1 Aan het einde van elke Opdracht, worden de Opdrachtgevers en de Freelancers verzocht om hun samenwerking wederzijds te beoordelen. De door een Opdrachtgever achtergelaten beoordeling kan verschijnen op de pagina van de Freelancer. De door een Freelancer achtergelaten beoordeling kan zichtbaar zijn voor Freelancers die door de Opdrachtgever worden benaderd voor een nieuwe Opdracht.

De door de Opdrachtgevers achtergelaten beoordelingen kunnen niet meer worden gewijzigd na het verstrijken van een periode van één maand na het einde van de Opdracht.

7.2  Freelancers worden tevens in de gelegenheid gesteld zich te laten aanbevelen door andere Gebruikers, zoals collega's, vrienden of voormalige klanten, met wie zij in het verleden hebben samengewerkt

De aanbevelingen kunnen rechtstreeks en in alle vrijheid door de Freelancer worden verborgen op zijn profiel. De Freelancer verplicht zich echter om op zijn profiel geen aanbevelingen uit pure welwillendheid te publiceren of te laten publiceren.

7.3. De beoordelingen en aanbevelingen moeten objectieve overwegingen weerspiegelen en mogen in geen geval buitensporige of beledigende elementen bevatten. Mocht dit het geval zijn, dan behoudt de Onderneming zich het recht voor om de beoordeling of aanbeveling te verwijderen.

VII- Geschillen

8.1 Annulering van de Opdracht met wederzijdse instemming

In geval van annulering van de Opdracht met wederzijdse instemming (hetzij op initiatief van de Opdrachtgever, hetzij op initiatief van de Freelancer), restitueert de Onderneming het bedrag van de Opdracht binnen 15 dagen aan de Opdrachtgever.

8.2 Geschil tussen de Opdrachtgever en de Freelancer

8.2.1 Aangifte van het geschil bij de Klantendienst van de Onderneming.

In geval van verschil van mening tussen de Opdrachtgever en de Freelancer over de kwaliteit van de geleverde dienstverlening, de omvang, de voorwaarden of het stadium van voltooiing van de Opdracht, verbinden zij zich om de Onderneming op de hoogte te stellen via haar klantendienst.

8.2.1 Poging tot bemiddeling

Vanaf het moment dat de Opdrachtgever en/of de Freelancer zich tot de klantendienst wendt, treedt deze op als bemiddelaar, gedurende een periode van maximaal 45 dagen (hierna : de 'Bemiddelingsperiode'). De klantendienst poogt een minnelijke oplossing voor te stellen om hun geschil te beslechten.

Tijdens de Bemiddelingsperiode verbinden de Opdrachtgever en de Freelancer zich ertoe hun uiterste best te doen om hun geschil te bespreken en tot een minnelijke oplossing te komen.

8.2.2 Afloop van de Bemiddelingsperiode

De Onderneming beëindigt de Bemiddelingsperiode zodra de Opdrachtgever en de Freelancer zijn gekomen tot een minnelijke oplossing voor hun geschil.

Indien de Opdrachtgever en de Freelancer er na afloop van de Bemiddelingsperiode niet in geslaagd zijn tot een minnelijke oplossing te komen voor hun geschil, zal de Onderneming de bemiddeling beëindigen en afstand nemen van het geschil. De Opdrachtgever en de Freelancer zijn dan persoonlijk verantwoordelijk voor de beslechting van hun geschil.

Indien tijdens de Bemiddelingsperiode geen akkoord wordt bereikt en indien de Opdracht is vooruitbetaald door middel van een storting op een geblokkeerde rekening, restitueert de Onderneming het door de Opdrachtgever gestorte bedrag dat overeenkomt met het geldbedrag van de Opdracht aan hem, verminderd met forfaitaire administratiekosten ter hoogte van 90 euro, die hoofdzakelijk overeenkomen met de kosten die de Onderneming heeft moeten maken bij betalingsdienstverleners en de behandelingskosten van het geschil.

De Opdrachtgever kan pas aan het einde van de Bemiddelingsperiode een verzoek tot restitutie indienen, door het verzenden van een aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Klantendienst van de Onderneming, op het adres van haar maatschappelijke zetel.

De Onderneming zal het door de Opdrachtgever vooruitbetaalde bedrag binnen 15 dagen na ontvangst van dit schrijven aan hem restitueren.

IX – Verbintenissen

9.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe de Marketplace en de Diensten te bezoeken en gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze Algemene Voorwaarden.

In dit verband erkent de Gebruiker dat de Onderneming, uitsluitend met het doel om zijn naleving van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving te controleren, het recht heeft kennis te nemen van alle content die op de Marketplace wordt gepubliceerd of uitgewisseld.

Evenzo erkent de Gebruiker dat de Onderneming kan optreden om de gepubliceerde content aan te passen, indien deze niet in overeenstemming is met de geldende wetten en voorschriften en de verplichtingen van de Gebruikers volgens de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

9.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe om in het kader van zijn activiteit en het gebruik van de Diensten alle noodzakelijke verklaringen en formaliteiten te verrichten en te voldoen aan al zijn wettelijke, sociale, administratieve en fiscale verplichtingen, en tevens alle specifieke verplichtingen te vervullen die hem kunnen worden opgelegd door de wetgeving waaronder hij valt.

In geval van een verzoek, verbindt de Gebruiker zich ertoe de Onderneming onverwijld alle stukken voor te leggen die aantonen dat hij voldoet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juiste vervulling van de voornoemde op hem rustende formaliteiten. De Onderneming kan in dit opzicht niet aansprakelijk worden gesteld.

9.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe de Marketplace eerlijk te gebruiken, en weerhoudt zich er in het bijzonder van om de Marketplace en de Diensten te omzeilen. In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe geen Opdracht buiten de Marketplace aan te gaan.

Indien Gebruikers die via de Marketplace met elkaar in contact zijn gebracht een Opdracht buiten de Marketplace aangaan, zal de Onderneming de Opdrachtgever een factuur sturen ter hoogte van een forfaitair bedrag van 2.000 euro als schadevergoeding. Op grond van het hier bepaalde, verbindt de Opdrachtgever zich deze te betalen bij ontvangst.

Evenzo is het alle Gebruikers verboden Content van de Marketplace te extraheren voor een vergelijkbare of concurrerende activiteit, of voor wervingsdoeleinden.

9.4  De Opdrachtgever verplicht zich om een serieuze en voldoende omschreven Opdracht aan te bieden aan de Freelancer(s) die hij via de Marketplace benadert voor het verkrijgen van een Offerte.

In dit verband verbindt deOpdrachtgever zich ertoe de Freelancer alle noodzakelijke informatie te verstrekken opdat de beschrijving van de aangeboden Opdracht zo nauwkeurig mogelijk is en de Freelancer niet misleidt bij het opstellen van zijn Offerte.

De Opdrachtgever weerhoudt zich er eveneens van de Diensten en de Marketplace te gebruiken om zijn bedrijfsactiviteit of die van een derde te promoten. In dit opzicht verbindt hij zich er met name toe geen reclameboodschappen naar de Gebruikers van de Marketplace te sturen of hen te benaderen.

9.5  De Freelancer verbindt zich tot strikte geheimhouding van alle uitwisselingen die hij eventueel heeft gehad met Opdrachtgevers en van alle informatie die hem is verstrekt of waarvan hij kennis heeft kunnen nemen tijdens een contact via de Marketplace (ongeacht of dit al dan niet tot een Opdracht heeft geleid). In het bijzonder weerhouden Gebruikers zich ervan om informatie, gespreksfragmenten of uitwisselingen afkomstig van het berichtensysteem van Marketplace in de privésfeer of op sociale netwerken te delen met derden.

9.6 De Freelancer verbindt zich ertoe zijn diensten en Opdrachten op de Marketplace uitsluitend in eigen naam aan te bieden en uit te voeren. Zo weerhoudt hij zich ervan om de Opdracht geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde. Indien de Freelancer zijn bedrijf voert onder een andere rechtsvorm dan die van een eenmanszaak, dan kunnen enkel de bedrijfsleider, directeur of vennoot van de bedrijfsstructuur, als natuurlijke personen, factureren. De Freelancer verplicht zich er derhalve toe een profiel aan te maken op de Marketplace en de Opdracht zelf uit te voeren.

X – Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid van Gebruikers

10.1  De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade die hij zou kunnen lijden als gevolg van onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie die hij zou verstrekken gedurende zijn inschrijving, of bij het achterwege blijven van een update van deze informatie, waarvan hij als enige de gevolgen draagt.

Hij erkent en stemt ermee in dat elke kennisgeving op grond van deze Algemene Voorwaarden aan hem kan worden gedaan via het e-mail-contactadres dat hij heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn Account op de Marketplace.

10.2 De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle Content die hij besluit online te plaatsen op de Marketplace; in de wetenschap dat de Onderneming de Content niet controleert voordat deze online wordt geplaatst.

De Gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe geen Content te publiceren die beledigend, lasterlijk, smadelijk, racistisch, xenofobisch of strijdig met de goede zeden en omgangsvormen is, of schadelijk voor de openbare orde of voor de rechten van derden of vervalst, of die de rechten, de reputatie en het imago van de Onderneming kan schaden en, meer in het algemeen, waarvan de strekking in strijd is met de wet- en/of regelgeving, in het bijzonder die van strafrechtelijke aard.

10.3 De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de omschrijving van de Opdracht waarvoor hij een offerte aanvraagt bij de Freelancer. In het geval de beschrijving van de aangeboden Opdracht foutief is, zal de Opdrachtgever zelf de eventuele aanvullende benodigde diensten en de daarmee verband houdende extra kosten op zich nemen, door via de Marketplace afspraken te maken met de Freelancer over een aanvullende Opdracht.

10.4  De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het afsluiten en uitvoeren van contracten aangaande een Opdracht die hij via de Marketplace afsluit met een andere Gebruiker, waarbij de Onderneming uitsluitend tussenkomt om hen met elkaar in contact te brengen. Het afsluiten en uitvoeren van deze contracten, die rechtstreeks plaatsvinden tussen een Freelancer en een Opdrachtgever, geschieden op initiatief en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemden.

10.5 De Freelancer erkent dat de door de Onderneming ter beschikking gestelde technische hulpmiddelen en middelen hem niet ontslaan van zijn verantwoordelijkheid voor zijn wettelijke verplichtingen. In het bijzonder erkent hij de volledige verantwoordelijkheid te blijven dragen ten aanzien van zijn wettelijke en fiscale verplichtingen aangaande de facturatie van oorspronkelijke originele facturen en/of gecorrigeerde facturen die in zijn naam en voor zijn rekening door de Onderneming zijn uitgegeven, met name met betrekking tot zijn aangifte- en betalingsplicht van btw in overeenstemming met het Facturatiemandaat.

Verantwoordelijkheid van de Onderneming

10.6 De Onderneming zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Marketplace en de Diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk zijn en naar behoren functioneren.

Niettemin kan de Onderneming, rekening houdend met de beperkingen van het internet, niet uitsluiten dat de toegang tot en de werking van de Marketplace en de Diensten onderbroken kan worden, met name in geval van overmacht, storingen in de apparatuur van de Gebruiker, storingen in het internetnetwerk van de Gebruiker, of onderhoudswerkzaamheden ter verbetering van de Marketplace en de Diensten.

Bijgevolg kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor een al dan niet vrijwillige onderbreking van de Diensten, met dien verstande dat zij zich ertoe verbindt alles in het werk te stellen om de onderbrekingen die haar kunnen worden toegeschreven, te beperken.

10.7  De Onderneming stelt Freelancers en Opdrachtgevers technische hulpmiddelen en tools ter beschikking die hen in staat stelt met elkaar in contact te treden met het oog op het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst via de Marketplace. Haar verantwoordelijkheid beperkt zich tot het ter beschikking stellen van deze middelen, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, en tot het met elkaar in contact brengen van Freelancers en Opdrachtgevers.

In het bijzonder kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de frequentie waarmee profielen van Freelancers worden gepresenteerd op de Marketplace.

De Onderneming en de Gebruiker zijn onafhankelijke partijen, die elk in eigen naam en voor eigen rekening handelen.

De Onderneming sluit geen enkel contract af in naam van en/of voor rekening van een Freelancer of een Opdrachtgever, laatstgenoemden contracteren rechtstreeks met elkaar via de Marketplace.

Dientengevolge kan de Onderneming op geen enkele manier worden beschouwd als werknemer/werkgever of agent van een Gebruiker.

De Onderneming is in geen enkele hoedanigheid partij bij de contracten met betrekking tot een Opdracht die tussen de Freelancers en de Opdrachtgevers worden afgesloten, derhalve zijn laatstgenoemden als enige verantwoordelijk voor de moeilijkheden, vorderingen en geschillen die zich kunnen voordoen tijdens de afsluiting en/of de uitvoering van deze contracten. Bijgevolg ontslaat elke Gebruiker de Onderneming van elke aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit het in contact brengen van Freelancers en Opdrachtgevers of uit de afsluiting en/of uitvoering van een dergelijk contract tussen laatstgenoemden.

In dit verband kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele annulering van betaling of een herroeping van de machtiging tot automatische incasso enkel op initiatief van de Opdrachtgever, noch voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

10.8  De Onderneming zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud en geldigheid te waarborgen van de informatie en documenten die door Freelancers op de Marketplace worden verzonden, voor zover zij zijn gevestigd in een land waar Malt een Entiteit bezit. De Onderneming kan echter op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de op hen rustende verplichtingen, met name in het kader van de strijd tegen zwartwerken en de naleving van de transparantieregels, noch voor de schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

De Onderneming kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor valse, misleidende of verouderde informatie die haar door de Freelancer wordt verstrekt.

Evenzo behoudt de Onderneming zich het recht voor om berichten van een Gebruiker niet door te sturen naar een andere Gebruiker, indien deze niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden.

XI – Verzekering van Freelancers

11.1 De Onderneming heeft een verzekering ‶wettelijke aansprakelijkheid dienstverlener″ afgesloten bij AXA France IARD Mutuelle, waardoor Freelancers op grond waarvan Freelancers worden gedekt door een verzekering in het kader van Opdrachten die zij via de Marketplace uitvoeren, onder de voorwaarden die in de polis zijn vastgelegd.

De polis zijn vastgelegd.Deze verzekering dekt de Freelancer vanaf het moment dat de Opdrachtgever de offerte valideert.

11.2 Uitvoerige informatie over de afgesloten dekkingsvoorwaarden (in het bijzonder aard, plafonds, eigen risico et cetera…) en de bijzondere dekkingsvoorwaarden van de door de Onderneming afgesloten AXA-polis kunnen hier worden geraadpleegd. De toepasselijke algemene voorwaarden van de AXA-polis kunnen hier worden geraadpleegd

Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, verklaart de Freelancer hier volledig kennis van te hebben genomen.

De Freelancer erkent en aanvaardt dat hij, in het geval van een geschil dat wordt gedekt door de AXA-polis die in zijn naam en voor zijn rekening door de Onderneming is afgesloten, jegens de Onderneming aansprakelijk blijft voor het bedrag van het eigen risico voorzien in de bijzondere voorwaarden. De Freelancer machtigt de Onderneming hierbij reeds om dit bedrag in te houden op elk bedrag dat hem door Opdrachtgevers verschuldigd zou zijn op grond van een via de Marketplace uitgevoerde Opdracht.

Ter indicatie, en zonder dat deze informatie iets toevoegt of afdoet aan de bijzondere of algemene voorwaarden van de afgesloten AXA-polis, wordt de Freelancer gewezen op de geografische reikwijdte van de polis, in het bijzonder in die zin dat schade voortvloeiend uit diensten die zijn verricht op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika en Canada of voor deze landen zijn bestemd, van de dekking zijn uitgesloten.

11.3  De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de AXA-polis enige schade niet zou dekken.

De Freelancer erkent dat het hem vrij staat om in zijn naam en voor zijn rekening een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, teneinde de geografische en/of temporele reikwijdte van de garanties van de door de Onderneming afgesloten AXA-polis uit te breiden of de hoogte van het toepasselijke eigen risico te verlagen.

XII – Persoonsgegevens

De wijze waarop gegevens met betrekking tot het gebruik van de Marketplace en enige andere interactie met de Onderneming worden verwerkt, wordt uitgelegd in het gegevensbeschermingsbeleid dat hier beschikbaar is https://www.malt.nl/about/privacy. Dit gegevensbeschermingsbeleid bevat eveneens een uiteenzetting van de rechten van inzage, rectificatie, verwijdering, dataportabiliteit en beperking van de verwerking, waarover de betrokkenen beschikken in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Onderneming. De Onderneming heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, die tot beschikking staat van alle Gebruikers om eventuele vragen aangaande de bescherming van persoonsgegevens bij Malt te beantwoorden, per e-mail aan: [email protected] en per briefpost aan: DPO, Malt Community, 241 rue Saint Denis- 75002 PARIS.

XIII – Cookies

Voor de goede werking van de Marketplace en de Diensten, worden er mogelijk cookies op de computer van de Gebruiker geplaatst gedurende zijn verbinding met de Marketplace. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de Marketplaces op internet, applicaties, onlinemedia en adverteerders worden geplaatst in de browser of de computer.

De Onderneming heeft een cookiegebruiksbeleid dat beschikbaar is op het volgende adres: https://www.malt.nl/about/privacy/cookies en waarin de verschillende categorieën cookies worden beschreven die Malt Services gebruikt alsook de redenen voor het gebruik van cookies worden uitgelegd. De lijst van externe partijen die cookies plaatsen, wordt louter ter informatie verstrekt en is niet uitputtend. In dit beleid wordt ook de te volgen procedure uitgelegd voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

XIV – Intellectueel Eigendom

14.1 Van de Marketplace

De Marketplace en al haar onderdelen, met inbegrip van onder meer de teksten, afbeeldingen, video's, foto's, handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen, domeinnamen zijn het exclusieve eigendom van de Onderneming of van haar partners.

Deze onderdelen worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en andere, waaronder het auteursrecht.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de Marketplace of één van haar onderdelen, zonder de toestemming van de Onderneming, is verboden en vormt een schending die wordt bestraft door de Wetgeving inzake Intellectueel Eigendomsrecht.

14.2 Content

Elke Gebruiker die Content publiceert op de Marketplace, behoudt hiervan het volledige eigendom.

Door een profiel aan te maken of aanbevelingen achter te laten op de profielen, geeft de Gebruiker de Onderneming uitdrukkelijk toestemming om deze openbare Content op welke manier dan ook te gebruiken, verspreiden, hosten, opslaan, reproduceren, meedelen, publiceren, wijzigen, aanpassen, vertalen en weergeven op de Marketplace, de sociale netwerken, de door de Onderneming geëxploiteerde blogs en/of alle andere media (met name fysieke en digitale media, persberichten, commerciële media, promotie- en/of reclamemateriaal), met het oog op de exploitatie, verbetering, promotie, marketing en reclame van de Diensten en de Marketplace of ten behoeve van het instellen van samenwerkingsverbanden. Deze toestemming is wereldwijd van kracht en voor de volledige inschrijvingsduur van de Gebruiker.

De Gebruiker erkent dat elk gebruik dat de Onderneming maakt van zijn Content voorafgaand aan zijn uitschrijving, alsook de verwijdering of opheffing van zijn Account, niet kan worden aangevochten.

XV – Hypertekst en hyperlinks

15.1  Het is de Gebruiker toegestaan om één of meerdere hyperlink(s) aan te maken die verwijzen naar bijvoorbeeld de homepage van de Marketplace of, in het geval van een Freelancer, naar diens profielpagina.

De Gebruikers weerhouden zich ervan links afkomstig van de Marketplace aan te maken die niet voldoen aan de geldende wetgeving of die de belangen, de reputatie en/of het imago van de Marketplace en de Onderneming zouden kunnen schaden.

In ieder geval behoudt de Onderneming zich het recht voor om deze toestemming op elk moment te beëindigen indien zij van mening is dat de met de Marketplace tot stand gebrachte link haar belangen, reputatie en/of imago kan schaden.

Het bestaan van een hyperlink afkomstig van een externe site naar de Marketplace houdt niet in dat er een samenwerking en/of partnerschap bestaat tussen de Marketplace en deze externe site. De Onderneming heeft geen enkele zeggenschap over de sites van derden en aanvaardt dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de producten en/of diensten die op of vanaf deze sites van derden beschikbaar zijn en een hyperlink naar de Marketplace bevatten.

15.2 De Marketplace kan links bevatten naar sites van partners van de Onderneming of naar sites van derden. De Onderneming heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze sites, hun inhoud en de producten en/of diensten die op of vanaf deze sites beschikbaar zijn.

De Onderneming is geenszins aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan gedurende de toegang van de Gebruiker tot de site van de partner en/of derde en gedurende het gebruik door de Gebruiker van de inhoud en de producten en/of diensten van deze externe site.

XVI – Kader voor het gebruik van API's die door Malt beschikbaar worden gesteld

De Vennootschap biedt gebruikers API's aan waarmee zij hun gegevens kunnen gebruiken via een beveiligd token. Dit token kan rechtstreeks worden gebruikt of worden doorgegeven aan applicaties van derden om de informatie te gebruiken die zij op hun profiel hebben ingevoerd, en die voortvloeit uit de toepassing van de Marktplaats-diensten.

De keuze van de Gebruiker om gebruik te maken van deze API's en het delen van zijn gegevens wat daaruit voortvloeit, blijft uitsluitend op zijn eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

De Vennootschap verbindt zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens van de Gebruiker zodra ze aan een derde werden toevertrouwd in het kader van het gebruik van zijn token.

XVII – Duur, opheffing en sancties

Dit contract wordt afgesloten voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat de Gebruiker de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Elk gebruik van de Marketplace en de Diensten dat in strijd is met de Algemene Voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving, geeft de Onderneming het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, het Account van de Gebruiker op te heffen of de Gebruiker in de toekomst de toegang tot de Marketplace volledig of gedeeltelijk te weigeren, onverminderd de schadevergoeding waarop de Onderneming aanspraak zou kunnen maken.

Bovendien kan de Onderneming, vijf (5) dagen nadat zij de Gebruiker via het berichtensysteem op de hoogte heeft gebracht, het opgeheven Account van de Gebruiker van rechtswege sluiten, zonder dat enige schadevergoeding om welke reden dan ook verschuldigd is.

Deze maatregelen kunnen met name in de volgende gevallen worden genomen:

 • het verstrekken van valse informatie door de Gebruiker (documenten, locatie, ervaring...);
 • het bezigen van beledigende taal tegen een Gebruiker of een werknemer van de Onderneming;
 • Het opstellen en uitgeven van Facturen voor Opdrachten via de Site uitgeleverd op een andere manier dan onder het Facturatiemandaat;
 • het uitbesteden aan werknemers of derden van een aan een Freelancer toegewezen Opdrachten;

In het geval dat de Gebruiker veelvuldig is betrokken bij betwistingen of meldingen van Opdrachtgevers aan de Klantenservice van de Onderneming, heeft de Onderneming tevens het recht om de zichtbaarheid van de gehoste content in de resultaten van de zoekmachines te vertragen, en het account van de Gebruiker op te heffen of sluiten.

De sluiting van het account van de Gebruiker door de Onderneming leidt automatisch tot de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.

XVIII – Klantenservice

Voor elke vraag of inlichting over de Marketplace en de Diensten, kan de Gebruiker contact opnemen met de Onderneming via de rubriek 'contact' op de Site of door haar een mailbericht te sturen aan het in de Bijlage vermelde e-mailadres.

XIX– Nietigheid – Afstanddoening

Indien één van de clausules van het onderhavige contract nietig en ongeldig wordt verklaard door een wijziging in de wet- of regelgeving of door een rechterlijke beslissing, is dit in geen geval van invloed op de geldigheid en de naleving van de onderhavige Algemene Voorwaarden.Indien de Onderneming nalaat haar rechten uit te oefenen, houdt dit niet in dat zij afstand doet van haar rechten.

XX –  Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde, en naar eigen inzicht, de gehele of een deel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, met name artikel 3.1.1. met betrekking tot de omschrijving van Diensten gebaseerd op hoe de Diensten die door het Bedrijf geboden worden in de loop van de tijd veranderen.

De Gebruiker die de Marketplace blijft gebruiken nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, wordt geacht deze wijzigingen te aanvaarden.

Als de wijzigingen die door de Onderneming worden aangebracht aanzienlijk zijn, zal de Onderneming de Gebruikers hierover met redelijke middelen informeren, bijvoorbeeld door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de Marketplace te plaatsen of door een e-mail met informatie hierover naar de Gebruikers te sturen.

XXI –  Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het in de Bijlage vermelde lokale recht. Geschillen met betrekking tot de totstandkoming, afsluiting, uitleg en/of uitvoering hiervan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtsmacht van het in de Bijlage vermelde rechtsgebied.

Versie van kracht vanaf 12 september 2022

Bijlage 1 Specifieke kenmerken met betrekking tot de Entiteiten van Malt Community

Deze Bijlage over de Entiteiten van Malt is van toepassing op het contract dat wordt afgesloten tussen Malt en de Gebruiker.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze Bijlage over Entiteiten, prevaleert de Bijlage. Alle andere voorwaarden en bepalingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Het door de Gebruiker geselecteerde domein voor de uitvoering van het contract, bepaalt welke Entiteit van Malt contracteert.

Entiteit en statutaire zetel Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
Malt Community SA - Naamloze vennootschap (Société anonyme), ingeschreven in het handelsregister (RCS) van Parijs onder het nummer 791 354 871, statutair gevestigd te 241 rue Saint Denis - 75002 Parijs.
www.malt.fr
Toepasselijk recht: Frans recht
Bevoegde rechtbank: Rechtbank van Koophandel van Parijs
Andere nationale bepalingen: De Onderneming blijft in voorkomend geval betalingsplichtig voor de verschuldigde btw, krachtens artikel 283, lid 3 van het algemeen belastingrecht, wanneer deze ten onrechte in rekening is gebracht.
Malt Community SL - Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Sociedad Limitida), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nummer 0B87944641, met maatschappelijke zetel te Velázquez, 64-66 - 7ª, 28001 Madrid.
www.malt.es
Toepasselijk recht: Spaans recht 
Bevoegde rechtbank: Spaanse rechtbanken en gerechtshoven
Andere nationale bepalingen: Wet 10/2010 van 28 april 2010 ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Spaans intellectueeleigendomsrecht
Malt Community GmbH - Naamloze vennootschap (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), ingeschreven in het handelsregister van München onder HRB 252525 B, met maatschappelijke zetel te Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München.
www.malt.de
Toepasselijk recht: Duits recht
Bevoegde rechtbank: Gerechtshof van München
Andere nationale bepalingen: Sec. 14c Duitse Wet op de omzetbelasting; Duitse Wet voor auteursrecht.
Malt Community SRL - Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société à Responsabilité Limitée), ingeschreven bij de ECB onder het nummer. 0775.912.007, met maatschappelijke zetel te 50-70 Ravensteinstraat - 1000 Brussel.
www.malt.be
Toepasselijk recht: Belgisch recht
Bevoegde rechtbank: Exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Brussel
Andere nationale bepalingen: Artikel 22 van de Belgisch Wet op de omzetbelasting ('§ 1Voor diensten, doet het belastbare feit zich voor en wordt de belasting verschuldigd op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht')
Malt Community BV - Besloten Vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 84416882, statutair gevestigd te Tribes Raamplein, Raamplein 1, 1016 Amsterdam.
www.malt.nl
Toepasselijk recht: Nederlands recht
Bevoegde rechtbank: Rechtbank van Rotterdam
Andere nationale bepalingen: Nederlandse wet- en regelgeving op intellectueeleigendomrecht.
Entiteit Definitie van Freelancer
Malt Community SA Verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, in het bezit van een SIRET-nummer en ingeschreven in het handelsregister, het bedrijvenregister of in een specifiek register van de griffie van de handelsrechtbank waaronder zijn administratief bedrijfscentrum valt, of in het repertorium van nationale verenigingen staat, ofwel zijn beroep als zelfstandige uitoefent onder de wettelijke voorwaarden vanuit Frankrijk of het buitenland, en die zijn diensten via de Marketplace aanbiedt aan Opdrachtgevers. Als freelancer wordt tevens aangemerkt eenieder die als zelfstandige optreedt via de volgende structuren waarin de wet voorziet: coöperaties van zelfstandige adviseurs (SCOP, SCIC), incubators, alsmede payrollbedrijven.
Malt Community SL Verwijst naar elke natuurlijke persoon of, indien van toepassing, rechtspersoon in het bezit van een CIF-nummer en ingeschreven in het overeenkomstige handelsregister, die zijn beroep uitoefent als zelfstandige onder de wettelijke voorwaarden vanuit Spanje of het buitenland en zijn diensten via de Marketplace aanbiedt aan Opdrachtgevers.
Malt Community GmbH Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bedrijfsactiviteit heeft geregistreerd of lid is van een beroepsvereniging in de zin van artikel 18 van de Duitse wet op de inkomstenbelasting (EStG), die beschikt over een fiscaal identificatienummer of btw-identificatienummer uitgegeven door de belastingdienst en zijn beroep uitoefent als zelfstandig in de vorm van een eenmanszaak of handelsonderneming onder de wettelijke voorwaarden vanuit Duitsland of het buitenland, en zijn diensten via de Marketplace aanbiedt aan Opdrachtgevers.
Malt Community BV Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die beschikt over een door de Kamer van Koophandel afgegeven nummer en is ingeschreven in het Handelsregister, of elke natuurlijke persoon die, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zijn beroep uitoefent als zelfstandige zonder personeel in Nederland of in het buitenland en zijn diensten via de Marketplace aanbiedt aan Opdrachtgevers.
Malt Community SRL Elke natuurlijke of rechtspersoon, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, die zijn beroep onder de wettelijke voorwaarden uitoefent als zelfstandige vanuit België of het buitenland, en zijn diensten via de Marketplace aanbiedt aan Opdrachtgevers.
Entiteit Facturatiemandaat
Malt Community SL https://www.malt.es/mandat
Entiteit Contact van de afdeling Customer Experience
Malt Community SA [email protected]
Malt Community SL [email protected]
Malt Community GmbH [email protected]
Malt Community SRL [email protected]
Malt Community BV [email protected]
Entiteit Freelance Commissie
Malt Community BV De Freelancer, wiens bedrijfsactiviteit hem toelaat te werken in Nederland en geregistreerd is overeenkomstig de toepasselijke plaatselijke bepalingen, is vrijgesteld van de provisie die normaal aan de Vennootschap betaald wordt zoals beschreven in artikel 5.1. van dit contract, voor alle opdrachten aangegaan vanaf 14 september 2022. Voor opdrachten die vóór deze datum zijn aangegaan en na deze datum worden voortgezet, is de Freelancer de provisie verschuldigd zoals bepaald in artikel 5.1 hierboven. Een Freelancer die niet voldoet aan de definitie van een Freelancer zoals gedefinieerd voor Malt Community BV komt niet in aanmerking voor deze vrijstelling, ook niet als de Opdrachtgever met wie hij een Opdracht heeft aangenomen in Nederland is gevestigd. In geval van abnormale provisie betaald door de Freelancer, wordt de Freelancer verzocht contact op te nemen met de afdeling Customer Experience.
Entiteit Verbintenissen
Malt Community BV Voor gebruikers die hun project via Malt Community BV op malt.nl hebben gecontractualiseerd, indien Gebruikers die via de Marketplace met elkaar in contact zijn gebracht een Opdracht buiten de Marketplace aangaan, zal de Onderneming de Opdrachtgever een factuur sturen ter hoogte van een forfaitair bedrag van 5.000 euro als schadevergoeding. Op grond van het hier bepaalde, verbindt de Opdrachtgever zich deze te betalen bij ontvangst.

Deze vertaling wordt enkel aangeboden voor informatieve doeleinden. Als er verschillen of tegenstrijdigheden bestaan tussen deze vertaling en de originele Franse versie, dan zal de Franse versie gelden als de juiste versie.