Een freelancer zoeken Een project indienen
Versies :

Bijlage 1: Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden van Malt Community SA

Deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden (hierna ″Algemene Voorwaarden″) worden gesloten tussen:

De vennootschap Malt Community SA, naamloze vennootschap, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 791 354 871, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Parijs, 241 rue Saint Denis – 75002 Paris (hierna de ″Vennootschap″).

En

De Gebruiker van de Site www.malt.be

Inleiding

De Vennootschap exploiteert een website, toegankelijk op het adres www.malt.fr, waar een online marktplaats wordt aangeboden die is gewijd aan het met elkaar in contact brengen van Freelancers en Cliënten/Opdrachtgevers.

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de Site te regelen, alsook de rechten en plichten van Gebruikers die op de Site met elkaar in contact worden gebracht, te bepalen.

De toegang en/of het gebruik van de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

I – Definities

Cliënt/Opdrachtgever: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, die de Site voor strikt beroepsmatige doeleinden gebruikt om in contact te treden of in contact te worden gebracht met een of meer Freelancer(s) om hem de uitvoering van een Opdracht toe te vertrouwen.

Content: alle mededelingen, berichten of informatie van welke aard dan ook (tekst, afbeeldingen, video’s, foto’s-, opmerkingen, merken, firmanamen, etc.), die door een Gebruiker op de Site worden geplaatst.

Freelancer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België en die als zelfstandige onder de wettelijke voorwaarden vanuit België of het buitenland werkzaam is en zijn dienstverlening via de Site aanbiedt aan Cliënten/Opdrachtgevers.

Factuur: de factuur van de Freelancer voor een Opdracht die via de Site is uitgevoerd voor een Cliënt / Opdrachtgever. De facturen worden uitgegeven met de vermelding “Factuur opgesteld door Malt Community SA in naam en voor rekening van [naam van de Freelancer]”.

Facturatiemandaat: het mandaat dat de Freelancer, mandaatgever, door het gebruiken van de Site verleent aan de Vennootschap, mandaatnemer, om in zijn naam en voor zijn rekening alle originele en/of corrigerende Facturen op te stellen en uit te geven met betrekking tot Opdrachten die de Freelancer via de Site heeft uitgevoerd voor Cliënten/Opdrachtgevers.

Opdracht: de specifieke taak die door een Cliënt/Opdrachtgever wordt toevertrouwd aan een Freelancer.

Site: de website met het adres www.malt.be.

Dienstverlening: alle door de Vennootschap op de Site aangeboden diensten en in het bijzonder de dienst om Cliënten/Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact te brengen, de diensten waarbij betaalmethoden en -middelen ter beschikking worden gesteld, het opstellen en uitgeven van facturen in naam en voor rekening van Freelancers, alsmede de diensten bedoeld om de Cliënt/Opdrachtgever te begeleiden bij het zoeken en selecteren van Freelancers voor de uitvoering van Opdrachten.

Gebruikers: de Freelancers en de Cliënten/Opdrachtgevers.

II – Inschrijving op de Site

2.1 Om toegang te krijgen tot de Dienstverlening, moet de Gebruiker een account creëren door zich gratis in te schrijven op de Site.

De Gebruiker moet ten minste 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn om contracten te sluiten en de Site te gebruiken overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker is gehouden juiste gegevens te verstrekken en deze onverwijld bij te werken ingeval van wijzigingen.

De toegang tot de gecreëerde account wordt beveiligd door een gebruikersnaam en een wachtwoord, die de Gebruiker aanmaakt bij zijn inschrijving op de Site. De Gebruiker draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor elk gebruik dat kan worden gemaakt van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en staat als enige in voor de vertrouwelijkheid ervan, evenals voor elk gebruik van zijn account.

2.2 Om als Freelancer op de Site te worden vermeld en zichtbaar te zijn voor Gebruikers, is de Freelancer tevens gehouden zijn profielpagina van nauwkeurige en volledige informatie te voorzien, en deze indien nodig bij te werken.

De Site van de Vennootschap is een lokaal platform, derhalve is de Gebruiker gehouden de plaats waar hij in het handelsregister staat ingeschreven of waar hij zijn vaste verblijfplaats heeft, te vermelden als belangrijkste werkgebied.

Tevens aanvaardt de Freelancer dat de Vennootschap zijn facturen opstelt en uitgeeft voor de via de Site voor een Cliënt/Opdrachtgever uitgevoerde Opdrachten. Door het gebruiken van de Site geeft de Freelancer de Vennootschap expliciet een Facturatiemandaat zodat de Vennootschap Facturen kan uitschrijven aan de Cliënten/Opdrachtgevers in naam en voor rekening van de Freelancer. Dit is een essentiële voorwaarde voor het gebruik van de Site. De Freelancer stemt ermee in om op de Site de vereiste documenten te uploaden die op hem betrekking hebben om te voldoen aan zijn plichten in het kader van bestrijding van zwartwerken, evenals aan de transparantieregels (KYC) in het kader van bestrijding van belastingfraude, witwassen en terrorismefinanciering.

Wanneer de Freelancer overigens gebruik wenst te maken van de dienstverlening van kasvoorschotten aangeboden door Malt, verbindt hij zich ertoe een overdrachtsmandaat te ondertekenen, dewelke de Vennootschap in staat stelt in zijn naam en voor zijn rekening de overdracht van zijn vorderingen aan een factoringmaatschappij te beheren.

2.3 In het geval dat de Gebruiker onjuiste, onnauwkeurige, gedateerde of onvolledige gegevens verstrekt, heeft de Vennootschap het recht zijn account op te schorten of te sluiten en hem de toegang tot de Dienstverlening in de toekomst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

III – Beschrijving van de Dienstverlening en werking van de Site

3.1 De Dienstverlening bestaat in het bijzonder uit:

 • het op simpele wijze met elkaar in contact brengen van Freelancers en Cliënten /Opdrachtgevers;
 • de terbeschikkingstelling van beveiligde betaalmethoden die een veilig verloop van een Opdracht waarborgen;
 • het in naam en voor rekening van Freelancers opstellen en uitgeven van facturen van uitgevoerde Opdrachten;
 • het inzamelen bij Freelancers van de vereiste documenten in het kader van de zorgvuldigheidsplicht en deze ter beschikking stellen aan Cliënten/Opdrachtgevers;
 • het uitvoeren van aanvullende diensten voor Cliënten/Opdrachtgevers, middelgrote of grote ondernemingen;

3.2 De aanvullende dienstverlening voor de -Cliënten/Opdrachtgevers met “grote opdrachten” omvatten een reeks specifieke diensten die uitvoerig worden beschreven op het adres www.malt.be/offers waaronder:

 • adviesverlening op maat voor het vinden van Freelancers ;
 • een gepersonaliseerde interface van het platform voor de Cliënt/Opdrachtgever, die een gezamenlijk gebruik van het platform door verschillende Gebruikers mogelijk maakt.
 • terbeschikkingstelling van een online bibliotheek die contractuele documentatie bevat aangaande de Cliënt/Opdrachtgever ;
 • extra betalingsopties;
 • de mogelijkheid om optioneel en in bepaalde omstandigheden gebruik te maken van factoringdiensten van de onderneming Finexkap of andere factoringmaatschappijen;
 • geautomatiseerde aanbevelingstools van profielen;
 • toegang tot rapporten;
 • Malt Insights, een geavanceerde tool voor het beheer van Freelance middelen (toezicht op activiteit, globale groepsrapportering, gepersonaliseerde instellingen, etc..);
 • een zoeksysteem waardoor opdrachten eenvoudig kunnen worden voorgelegd aan geverifieerde Freelancers.

3.3 De Cliënt/Opdrachtgever neemt contact op met de Freelancer via de Site. Na overleg over de inhoud en de werkvoorwaarden van de Opdracht, stuurt de Freelancer de Cliënt/Opdrachtgever een serviceaanbod middels de op de Site ter beschikking gestelde tools.

Indien er overeenstemming wordt bereikt, stort de Cliënt/Opdrachtgever het bedrag dat betaald moet worden voor de uitvoering van de Opdracht op zijn elektronische rekening, hetgeen de Freelancer in staat stelt aan de Opdracht te beginnen (behalve indien er gekozen wordt voor betaling na ontvangst factuur, voor Corporate Diensten).

Na voltooiing van de Opdracht, wordt door de Vennootschap een Factuur opgesteld en uitgegeven in naam en voor rekening van de Freelancer, gebaseerd op de door laatstgenoemde verstrekte gegevens. Deze Factuur wordt vervolgens door de Vennootschap elektronisch naar de Cliënt/Opdrachtgever gestuurd. De Freelancer is gehouden alle op de Factuur te vermelden gegevens of andere wettelijke vermeldingen aan de Vennootschap te verstrekken, in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen.

De Vennootschap zal de Freelancer een kopie bezorgen van alle Facturen die hij in naam en voor rekening van de Freelancer uitgeeft.

De Klant heeft een periode van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de kennisgeving die door de Vennootschap naar het e-mailadres van zijn Gebruikersaccount is gestuurd om de Opdracht op de Site te valideren.

Door de opdracht te valideren, ziet de Klant definitief af van elke vordering of verhaal tegen de Vennootschap voor de gedane betaling.

Bij gebrek aan validatie binnen deze termijn, en tenzij de Cliënt uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven zich te willen verzetten tegen de validatie van de Opdracht, erkent de Cliënt dat de Vennootschap kan overgaan tot de automatische validatie van de Opdracht en tot de vrijgave van de aan de Freelancer gestorte bedragen, zonder enige voorafgaande formaliteit.

De bekrachtiging van de Opdracht leidt automatisch tot betaling aan de Freelancer van het gefactureerde bedrag, na aftrek van de door de Freelancer aan de Vennootschap verschuldigde commissie.

IV – Toegang tot de Site en tot de Dienstverlening

De toegang tot de Site en tot de Dienstverlening is exclusief voorbehouden aan geregistreerde Gebruikers.

De toegang tot de Site en tot de Dienstverlening is exclusief voorbehouden aan geregistreerde Gebruikers.

Om de Site te kunnen gebruiken, geeft de Freelancer de Vennootschap uitdrukkelijk een Facturatiemandaat om in naam en voor rekening van de Freelancer facturen uit te schrijven aan de Cliënten/Opdrachtgevers. Dit is een essentiële voorwaarde voor het gebruik van de Site en is er onvoorwaardelijk mee verbonden.

Door de Dienstverlening van de Site te gebruiken, gaan Freelancers er dus mee akkoord dat de Vennootschap alle originele en/of corrigerende Facturen met betrekking tot Opdrachten die de Freelancer via de Site heeft uitgevoerd voor Cliënten/Opdrachtgevers in naam en voor rekening van de Freelancer opstelt en uitgeeft. De sluiting van het account van de Freelancer impliceert het einde van het Facturatiemandaat.

De Freelancer kan het Facturatiemandaat op elk moment, zonder bijzondere reden, beëindigen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Vennootschap. In dit verband wordt eraan herinnerd dat het Facturatiemandaat een voorwaarde is voor het gebruik van de Site. Bijgevolg zal deze beëindiging leiden tot de sluiting van de rekening van de Freelancers.

Bovendien, moeten de Freelancers de vereiste documenten die op hun van betrekking zijn op hun profiel hebben geüpload om te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van bestrijding van zwartwerken, alsook aan de transparantieregels (KYC) in het kader van bestrijding van belastingfraude, witwassen en terrorismefinanciering, teneinde de Dienstverlening van de Site te kunnen gebruiken.

Niet in België gevestigde Gebruikers zijn eveneens gehouden alle verplichtingen die op hen rusten krachtens de wetgeving die van toepassing is op hun statuut in het land waar zijn woonachtig zijn na te leven, alsook de verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de Site.

De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het installeren van de computerapparatuur en telecommunicatie-infrastructuur die nodig zijn om toegang tot de Site te krijgen. Zij nemen de telecommunicatiekosten verbonden aan de toegang tot internet en het gebruik van de Site voor eigen rekening.

De Site is 24//24 en 7/7 toegankelijk voor alle Gebruikers.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en of schadevergoeding, de Site of de toegang tot een of meerdere Diensten tijdelijk of definitief te sluiten zoals om updates door te voeren, het besturingssysteem te wijzigen of te veranderen, de servers en toegangstijden bij te werken, zonder dat deze lijst exhaustief is.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen en verbeteringen aan de Site en de Dienstverlening aan te brengen die zij noodzakelijk of nuttig acht voor de goede werking van de Site en de hierop aangeboden Diensten.

De Site is voorbehouden aan Cliënten/Opdrachtgevers en kan niet worden gebruikt door tussenpersonen of wervingsbureaus die optreden voor rekening van een eindgebruiker. Bij schending van deze toegangsregels, behoudt de Vennootschap zich, behoudens de in Artikel XVI van deze Algemene Voorwaarden vermelde sancties, het recht voor om de toegang tot haar Dienstverlening te beperken, met name door de mogelijkheid te beperken om op het platform contact op te nemen met Freelancers of om gebruik te maken van zijn profiel, om zodanig een einde te maken aan de aldus uitgeoefende oneerlijke concurrentie. Afgezien van het herhalen van de in deze Algemene Voorwaarden vervatte gebruiksregels van het platform, gaat deze inperking van de gebruiksmogelijkheden van het platform niet gepaard met een specifieke kennisgeving, om zich te beschermen tegen een herhaling van deze schending van onze gebruiksvoorwaarden via een nieuw gebruikersprofiel.

V- Tarieven van de Dienstverlening

De Freelancer betaalt de Vennootschap een commissie, die wordt berekend op basis van een percentage van de totale prijs van de Opdracht. Deze commissie wordt rechtstreeks in mindering gebracht op het aan de Freelancer uit te betalen bedrag, na bekrachtiging door de Cliënt/Opdrachtgever van de voltooide Opdracht.

Het Tarief van de Dienstverlening (exclusief opties) bedraagt 5 tot 10 % excl. btw van de prijs van de Opdracht, afhankelijk van de historiek en de relatie tussen de Freelancer en de Cliënt/ Opdrachtgever.

De commissie omvat de dienstverlening uitgevoerd door de Vennootschap voor het opstellen en uitgeven van Facturen in naam en voor rekening van de Freelancer m.b.t. de via de Site uitgevoerde Opdrachten.

Het overzicht van de toegepaste commissies kan hier worden geraadpleegd.

De prijsstelling van de Corporate Diensten kunnen op verzoek worden opgevraagd bij de klantenservice. Voor deze diensten wordt een specifiek contract opgesteld tussen de Vennootschap en de Cliënt/Opdrachtgever.

VI- Betalingssysteem

6.1 De betaling van de Opdracht door de Cliënt/Opdrachtgever gebeurt bij aanvang van de Opdracht door een voorafbetaling, die gebeurt op een elektronische rekening (geblokkeerde rekening). Betaling van de provisie wordt verricht met een kredietkaart via een beveiligde online betalingsdienst of via een bankoverschrijving.

Bij Corporate Diensten, kan de Cliënt/Opdrachtgever worden toegestaan het voor de Opdracht verschuldigde bedrag binnen de wettelijk bepaalde betaaltermijn na afronding van de Opdracht, zonder voorafbetaling. De voorwaarden en condities van een dergelijke betaling worden opgenomen in een afzonderlijk contract.

6.2 Ten behoeve van de uitvoering van het betalingssysteem, maakt de Vennootschap gebruik van de diensten van Mangopay, vennootschap erkend als kredietinstelling voor elektronisch geld en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B173459, met maatschappelijke zetel te Luxemburg, 2 Avenue Amélie, 1125 Luxembourg (hierna ″ Mangopay″).

De Gebruikers sluiten rechtstreeks met MangoPay een contract af met betrekking tot het betalingssysteem via provisie en verklaren akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van MangoPay, die hier beschikbaar zijn: calgemene voorwaarden van MangoPay Credit Mutuel Arkea.

Het storten van geld op een elektronische geldrekening in het kader van een voorafbetaling vormt geen bankdeposito en brengt geen rente op.

VII- Evaluatie- en aanbevelingssysteem

7.1 Na afronding van een Opdracht, worden de Cliënten/Opdrachtgevers en de Freelancers verzocht hun samenwerking wederzijds te evalueren. De door de Cliënt/Opdrachtgever achtergelaten evaluatie kan op de pagina van de Freelancer verschijnen. De door een Freelancer achtergelaten evaluatie kan zichtbaar zijn voor de Freelancers die door de Cliënt/Opdrachtgever voor een nieuwe Opdracht worden benaderd.

Door de Cliënten/Opdrachtgevers achtergelaten evaluaties kunnen na het verstrijken van een termijn van één maand na afronding van de Opdracht niet meer worden gewijzigd.

Het verzamelen en weergeven van evaluaties en aanbevelingen is niet bedoeld om de door de Freelancer geleverde diensten in het kader van de met de Cliënt/Opdrachtgever overeengekomen opdrachten te controleren of te sanctioneren, maar alleen om ervoor te zorgen dat de Vennootschap betrouwbare connecties kan aanbieden.

7.2 Freelancers beschikken eveneens over de mogelijkheid zich te laten aanbevelen door andere Gebruikers, zoals collega’s, vrienden of voormalige cliënten, waarmee ze in het verleden hebben samengewerkt.

De aanbevelingen kunnen naar eigen inzicht van de Freelancer direct onzichtbaar worden gemaakt op zijn profiel. De Freelancer verbindt zich er evenwel toe niet louter uit eigenbelang aanbevelingen op zijn profiel te plaatsen of te laten plaatsen.

De evaluaties en aanbevelingen moeten objectieve overwegingen weergeven en bevatten in geen geval buitensporige, kwetsende elementen. In voorkomend geval, behoudt de Vennootschap zich het recht voor deze evaluatie te verwijderen.

VII- Geschillen

8.1 Indien de Opdracht in onderling akkoord wordt geannuleerd (ofwel op initiatief van de Cliënt/Opdrachtgever, ofwel op initiatief van de Freelancer), betaalt de Vennootschap binnen 15 dagen het bedrag van de Opdracht aan de Cliënt/Opdrachtgever terug.

8.2 Indien er verschil van mening ontstaat tussen de Cliënt/Opdrachtgever en de Freelancer over de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden, de inhoud, de voorwaarden of de afwerkingsfase van de Opdracht, verbinden zij zich de Vennootschap hierover via de klantenservice te informeren en zich in te spannen om in gezamenlijk overleg tot een minnelijke schikking te komen binnen een termijn van 45 dagen.

De Vennootschap kan tussenbeide komen en trachten een oplossing voor te leggen aan partijen.

Bij uitblijven van overeenstemming binnen deze termijn, en voor zover de Opdracht is onderworpen aan voorafbetaling op een geblokkeerde rekening, betaalt de Vennootschap binnen een termijn van 15 dagen het door de Cliënt/Opdrachtgever betaalde voorschot, dat overeenkomt met het bedrag van de Opdracht, na aftrek van een vast bedrag aan administratiekosten van 90 euro ter vergoeding van door de Onderneming gemaakte kosten bij betalingsdienstverleners en de behandelingskosten van het geschil, terug.

De Cliënt/Opdrachtgever en de Freelancer nemen de beslechting van hun geschil vervolgens zelf ter hand.

IX – Verbintenissen

9.1 De Gebruiker verbindt zich de Site te bezoeken en de Dienstverlening te gebruiken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en deze Algemene Voorwaarden.

Hiertoe aanvaardt de Gebruiker dat de Vennootschap, uitsluitend ter controle van de mate waarin hij deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving naleeft, kennis kan nemen van alle op de Site geplaatste of uitgewisselde Content.

Tevens aanvaardt hij dat de Vennootschap tussenbeide kan komen om de geplaatste Content te modereren, indien hij de geldende wet- en regelgeving niet naleeft en de in deze Algemene Voorwaarden vervatte verplichtingen van Gebruikers niet respecteert.

9.2 De Gebruiker verbindt zich alle voor zijn beroepsactiviteit benodigde verklaringen en formaliteiten te verrichten, en te voldoen aan al zijn wettelijke, sociale, administratieve en fiscale verplichtingen en aan alle specifieke verplichtingen die op hem zouden rusten overeenkomstig het Belgisch recht en/of de buitenlandse wetgeving waaronder hij valt, in het kader van zijn beroepsactiviteit en van het gebruik van de Dienstverlening.

De Gebruiker verbindt zich om op verzoek van de Vennootschap onverwijld al het bewijsmateriaal voor te leggen waaruit blijkt dat hij de in dit artikel genoemde voorwaarden naleeft.

De Gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de voornoemde formaliteiten die op hem rusten. De verantwoordelijkheid van de Vennootschap kan hiertoe geenszins worden ingeroepen.

9.3 De Gebruiker verbindt zich de Site op eerlijke wijze te gebruiken, en in het bijzonder zich te onthouden van het omzeilen van de Site en de hierop aangeboden Dienstverlening.

Ook onthouden alle Gebruikers zich ervan content van de Site te extraheren ten behoeve van een vergelijkbare of concurrerende activiteit, of voor wervingsdoeleinden.

9.4 De Cliënt/Opdrachtgever verbindt zich ertoe een serieuze en voldoende gedetailleerde aanbod van Opdracht te doen aan Freelancer(s) waarmee hij in contact treedt via de Site, met het oog op het ontvangen van een offerte.

Hiertoe verbindt de Cliënt/Opdrachtgever zich ertoe de Freelancer alle noodzakelijke aanvullende informatie te verstrekken, zodat de beschrijving van het aanbod zo waarheidsgetrouw mogelijk is en het de Freelancer niet misleidt.

Ook ontzegt de Cliënt/Opdrachtgever zich de Dienstverlening en de Site te gebruiken om reclame te maken voor zijn activiteit of voor die van een derde. Hiertoe verbindt hij zich in het bijzonder geen reclameboodschappen te verzenden naar de Gebruikers van de Site of hen met dit doel te benaderen..

9.5 De Cliënt/Opdrachtgever verbindt zich om zijn financiële instelling gedurende de looptijd van de Opdracht niet te verzoeken zijn voorafbetaling in elektronisch geld te annuleren.

Tevens erkent de Cliënt/Opdrachtgever dat de bekrachtiging van de Opdracht via de Site gelijkstaat aan ontvangst van de Opdracht en leidt tot een onherroepelijke betaalopdracht ten gunste van de Freelancer. Door middel van deze bekrachtiging, verklaart de Cliënt/Opdrachtgever dat de Opdracht naar tevredenheid is voltooid en ziet hij definitief af van claims of vorderingen tegen de Vennootschap in verband met deze betaling.

Indien de Cliënt/Opdrachtgever de voltooide Opdracht niet bekrachtigt en de aan hem gestuurde herinneringen van de Freelancer en/of de Vennootschap onbeantwoord blijven, erkent hij dat de Vennootschap het recht heeft de ten gunste van de Freelancer gereserveerde gelden te deblokkeren, na verstrijken van een termijn van één maand na de verzending van een onbeantwoord gebleven kennisgeving aan het e-mailadres van zijn gebruikersaccount.

9.6 De Freelancer verbindt zich ertoe strikt vertrouwelijk om te gaan met de uitwisselingen met Cliënten/Opdrachtgevers en met de informatie die hem wordt meegedeeld of waarvan hij kennis heeft genomen in het kader van een contactmoment via de Site (waaruit al dan niet een Opdracht is voortgekomen). De Gebruikers onthouden zich er in het bijzonder van om uitwisselingen, informatie of gespreksfragmenten afkomstig van de mailbox van de Site te delen met derden, zowel in de privésfeer als op sociale netwerken.

9.7 De Freelancer verbindt zich ertoe zijn diensten uitsluitend onder eigen naam op de Site aan te bieden en uit te voeren. Derhalve onthoudt hij zich van het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de Opdracht aan een derde, behalve in geval van uitdrukkelijk akkoord tussen de Cliënt/Opdrachtgever en de Freelancer. Indien de Freelancer werkt onder een andere ondernemingsvorm dan een eenmanszaak, kan alleen de bestuurder, de voorzitter of de vennoot van de ondernemingsvorm, een natuurlijke persoon, factureren. Zodanig verbindt hij zich ertoe een profiel aan te maken op de Site en de Opdracht zelf uit te voeren.

9.8 De Freelancer verbindt zich ertoe zich niet tot een derde te wenden om Facturen m.b.t. via de Site uitgevoerde Opdrachten in zijn naam en voor zijn rekening op te stellen en uit te geven. In overeenstemming met het Facturatiemandaat worden deze Facturen door de Vennootschap uitgegeven.

9.9 De Freelance erkent dat hij volledig aansprakelijk blijft voor zijn wettelijke en fiscale verplichtingen aangaande de facturatie van originele en/of corrigerende Facturen die in zijn naam en voor zijn rekening door de Vennootschap zijn uitgegeven, in het bijzonder m.b.t. zijn aangifte- en betalingsplicht van btw.

De Freelance is met name geheel verantwoordelijk voor het bepalen van de op de facturatie toepasselijke regels en om de vereiste informatie aan de Vennootschap te verstrekken, zodat hij Facturen kan opstellen die voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, dewelke afhankelijk is van de plaats waar de dienstverlening is geacht te zijn verleend.

Meer bepaald verbindt de Freelancer zich ertoe:

 • Alle gegevens die op de Facturen vermeld moeten worden, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, mee te delen;
 • De btw vermeld op de in zijn naam en voor zijn rekening opgestelde Facturen af te dragen aan de Belastingdienst;
 • De Vennootschap onmiddellijk te verzoeken het afschrift van de Factuur te verstrekken indien laatstgenoemde hem deze niet tijdig en volgens de vermelde voorwaarden ter beschikking heeft gesteld;
 • Elke wijziging in de gegevens inzake de identificatie van zijn onderneming te melden.

9.10 De Freelancer verbindt zich ertoe binnen een termijn van 3 dagen, indien correctie nodig is, de Vennootschap te verzoeken de gegevens die worden vermeld op de Facturen in zijn naam en voor zijn rekening door de Vennootschap uitgegeven, te corrigeren. Bij uitblijven van bezwaar binnen deze termijn, worden de Facturen geacht te zijn geaccepteerd door de Freelancer.

X – Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid van Gebruikers, Opdrachtgevers en Freelancers

10.1 De Gebruiker is aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die hij zou lijden wegens het verstrekken van onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie bij zijn inschrijving of het niet tijdig bijwerken van deze informatie, waarvan alleen hij de gevolgen op zich neemt.

Hij erkent en aanvaardt dat kennisgevingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden hem kunnen toekomen via het e-mailadres dat hij heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn profiel op de Site.

10.2 De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor alle Content die hij besluit online op de Site te plaatsen; de Vennootschap controleert de Content namelijk niet vóór de plaatsing.

De Gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe geen Content te plaatsen van kwetsende, lasterlijke, denigrerende, onfatsoenlijke, racistische, xenofobe en onethische aard, noch content te plaatsen die in strijd is met de moraal en de goede zeden, onrechtmatig is of inbreuk pleegt op de openbare orde en rechten van derden, noch Content te plaatsen die de rechten, reputatie en het imago van de Vennootschap mogelijk schendt en meer in het algemeen waarvan de strekking de wet- en/of regelgeving, in het bijzonder van strafrechtelijke aard, schendt.

10.3 De Cliënt/Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de beschrijving van de aangeboden Opdracht waarvoor hij de Freelancer verzoekt een offerte te doen. Indien de beschrijving van de aangeboden Opdracht onjuistheden bevat, is de Cliënt/Opdrachtgever als enige aansprakelijk voor alle noodzakelijke aanvullende werkzaamheden en bijbehorende meerkosten, en bekrachtigt hij met de Freelancer een aanvullende Opdracht via de Site.

10.4 De Gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten in het kader van een Opdracht die hij met een andere Gebruiker via de Site afsluit; de Vennootschap heeft uitsluitend als taak ze met elkaar in contact te brengen. De afsluiting en uitvoering van deze overeenkomsten, die rechtstreeks tot stand worden gebracht tussen een Freelancer en een Cliënt/Opdrachtgever, geschiedt op initiatief en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemden. In overeenstemming met de taak die uitsluitend bestaat uit het in contact brengen van een Cliënt/Opdrachtgever met (een) Freelancer(s), zal de Vennootschap zich op geen enkele wijze mengen in de organisatie van de tussen de Cliënt/Opdrachtgever en de Freelancer overeengekomen opdrachten.

10.5 De Freelancer erkent dat de door de Vennootschap ter beschikking gestelde tools en technische hulpmiddelen hem niet ontslaan van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van de op hem rustende wettelijke verplichtingen. Hij erkent in het bijzonder volledig aansprakelijk te blijven voor zijn wettelijke en fiscale verplichtingen aangaande de facturatie van originele en/of corrigerende facturen die in zijn naam en voor zijn rekening door de Vennootschap zijn uitgegeven. In het bijzonder moet hier worden gedacht aan de aangifte- en betalingsplicht van btw, zoals bepaald in het Facturatiemandaat.

Verantwoordelijkheid van de Onderneming

10.6 De Vennootschap stelt alles in het werk om de toegang en goede werking van de Site en Dienstverlening 24/24 uur en 7 dagen per week te garanderen.

Rekening houdend met de aan het internet verbonden beperkingen, kan de Vennootschap echter niet uitsluiten dat de toegang en de werking van de Site en Dienstverlening wordt onderbroken, in het bijzonder ingeval van overmacht, slecht functioneren van de apparatuur van de Gebruiker, storingen in de internetaansluiting van de Gebruiker, onderhoud voor het verbeteren van de Site en de Dienstverlening.

Dientengevolge kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld voor een al dan niet vrijwillige onderbreking van de Dienstverlening; hetgeen niet wegneemt dat zij zich verbindt alle mogelijke inspanningen te verrichten om aan haar te wijten onderbrekingen zoveel mogelijk te voorkomen.

10.7 Malt stelt tools en technische hulpmiddelen ter beschikking van Freelancers en Cliënten/Opdrachtgevers, die hen in staat stellen met elkaar in contact te treden teneinde een overeenkomst voor de uitvoering van werkzaamheden te sluiten via de Site. De verantwoordelijkheid van Malt is echter beperkt tot het verstrekken van deze middelen.

Malt sluit geen enkele overeenkomst af in naam van en/of voor rekening van een Freelancer of Opdrachtgever, laatstgenoemden contracteren rechtstreeks met elkaar via de Site.

Dientengevolge kan de Vennootschap in geen geval worden beschouwd als werknemer/werkgever of lasthebber van een Gebruiker.

De tussenkomst van Malt blijft dus beperkt tot het in contact brengen van de partijen.

De Vennootschap is in geen enkele hoedanigheid partij in de tussen Freelancers en Cliënten/Opdrachtgevers over een Opdracht afgesloten overeenkomsten, en daarom zijn laatstgenoemden als enige aansprakelijk voor moeilijkheden, vorderingen en geschillen die zich zouden kunnen voordoen bij de afsluiting en/of uitvoering van de genoemde overeenkomsten. Derhalve vrijwaart elke Gebruiker de Vennootschap van elke vorm van aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks voorvloeien uit het in contact brengen, afsluiten en/of uitvoeren van een dergelijke overeenkomst tussen een Freelancer en een Cliënt/Opdrachtgever.

De Vennootschap kan in dit verband niet aansprakelijk gesteld worden voor het op initiatief van de Cliënt/Opdrachtgever opzeggen van betalingen of herroepen van incassomachtigingen, en voor de consequenties die hieruit kunnen voortvloeien.

10.8 Op verzoek van een Opdrachtgever kan de Vennootschap, met de uitdrukkelijke toestemming van de Freelancer, rechtstreeks met de Opdrachtgever contracteren, overeenkomstig de voorwaarden die overeengekomen zijn tussen de Opdrachtgever en de Freelancer voor de uitvoering van de opdracht. Hieruit volgt dat, enerzijds, de Opdrachtgever rechtstreeks en uitsluitend met de Vennootschap contracteert, en anderzijds, de Freelancer met de Vennootschap. In dit geval verbindt de Freelancer zich ertoe om de overeengekomen Opdracht voor de Opdrachtgever uit te voeren, met dien verstande dat de Vennootschap op geen enkele wijze tussenbeide zal komen in de modaliteiten van de uitvoering ervan. Het feit dat de Freelancer voor de uitvoering van de Opdracht met de Vennootschap contracteert, doet geen afbreuk aan de vrijheid van samenwerking die bestaat tussen de Freelancer en de Opdrachtgever. De Vennootschap zal op geen enkele wijze tussenkomen in de voorwaarden van deze samenwerking. De Vennootschap kan op geen enkele wijze worden beschouwd als werkgever of agent van de Freelancer, noch van de Opdrachtgever, en er bestaat geen band van ondergeschiktheid tussen de partijen. Het feit dat de Vennootschap rechtstreeks met de Freelancer contracteert, laat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet, in het bijzonder deze die specifiek betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van de Freelancer om voor de goede uitvoering van de Opdracht te zorgen. Indien de Freelancer de Opdracht niet uitvoert in overeenstemming met de hiervoor voorziene bepalingen, zulks uitsluitend naar objectieve beoordeling van de Opdrachtgever, zal de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Opdrachtgever in beginsel niet meer van toepassing zijn en worden beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

10.9 De Vennootschap stelt alles in het werk om de inhoud en geldigheid van op de Site geplaatste informatie en documenten door de Freelancers te garanderen, zolang zij in België gevestigd zijn. Daarentegen kan de Vennootschap in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schending van op hen rustende verplichtingen, met name in het kader van de bestrijding van zwartwerk en de naleving van transparantieregels, en de schade die hieruit kan voortvloeien.

Dientengevolge kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, misleidende of niet-bijgewerkte gegevens die zij van de Freelancer heeft ontvangen.

Tevens behoudt de Vennootschap zich het recht voor de berichten van Cliënten/Opdrachtgevers niet door te sturen aan Freelancers, wanneer zij de gebruiksvoorwaarden van de Site niet respecteren.

10.10 De Vennootschap verbindt zich ertoe om, indien de Freelancer daarom verzoekt, onverwijld een gecorrigeerde Factuur uit te geven.

Wat betreft de nummering van Facturen, verbindt de Vennootschap zich ertoe om voor iedere Freelancer een afzonderlijk, chronologisch en doorlopend nummeringssysteem te gebruiken, of de door de Freelancer aangegeven nummering zodat de Facturen aansluiten bij de nummering die hij gebruikt voor de facturen die hij zelf uitgeeft.

XI – Verzekering van Freelancers

11.1 De Vennootschap heeft een verzekering ‶wettelijke aansprakelijkheid dienstverlener″ afgesloten bij AXA France IARD Mutuelle, waardoor Freelancers op grond van in de verzekeringspolis beschreven voorwaarden zijn verzekerd in het kader van Opdrachten die zij via de Site uitvoeren.

Deze verzekering dekt de Freelancer met ingang van de bekrachtigingsdatum van de offerte door de Cliënt/Opdrachtgever.

11.2 Uitvoerige informatie over de afgesloten dekkingsvoorwaarden (in het bijzonder aard, plafonds, eigen risico et cetera…) en de bijzondere dekkingsvoorwaarden van de door de Vennootschap afgesloten AXA-polis kunnen hier worden geraadpleegd. De toepasselijke algemene voorwaarden van de AXA-polis kunnen hier worden geraadpleegd

De Freelancer verklaart dat hij hier door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden volledig kennis van heeft genomen.

De Freelancer erkent en aanvaardt dat hij, in het geval dat een geschil wordt vergoed op grond van de AXA-polis die de Vennootschap in haar naam en voor haar rekening heeft afgesloten, het in de bijzondere voorwaarden genoemde eigen risico aan haar verschuldigd blijft. De Freelancer stemt er op voorhand mee in dat dit eigen risico in mindering kan worden gebracht op bedragen die Cliënten/Opdrachtgevers hem verschuldigd zouden zijn op grond van een via de Site uitgevoerde Opdracht.

Ter informatie wordt de Freelancer gewezen op het geografische toepassingsgebied van de verzekeringspolis, en in het bijzonder op het feit dat schade voortkomend uit werkzaamheden uitgevoerd op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika en Canada of voor deze landen bestemd zijn, van de verzekering zijn uitgesloten. De bijzondere of algemene voorwaarden van de afgesloten AXA-polis worden als gevolg van deze verduidelijking geenszins beperkt of uitgebreid

11.3 De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een schadegeval niet wordt gedekt door de AXA-polis.

De Freelancer erkent overigens dat hij over de mogelijkheid beschikt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten op eigen naam en voor eigen rekening, met het oog op een uitbreiding van het voorwerp en/of het geografische en/of temporele toepassingsgebied van de door de Vennootschap afgesloten AXA-polis gedekte waarborgen, of om het bedrag van het eigen risico te verlagen.

XII – Persoonsgegevens

De voorwaarden voor de verwerking van gegevens die verband houden met het gebruik van het platform www.malt.be en met elke andere interactie met de Vennootschap worden uiteengezet in het gegevensbeschermingsbeleid, dat kan worden ingezien op https://www.malt.be/about/privacy. Dit gegevensbeschermingsbeleid verduidelijkt tevens het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissing, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht op beperking van de verwerking, waarop personen betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens door de Vennootschap recht hebben. De Vennootschap heeft een functionaris voor gegevensbescherming benoemd die ter beschikking staat van Gebruikers om vragen omtrent de bescherming van persoonsgegevens bij Malt te beantwoorden. Vragen hieromtrent kunnen per e-mail worden gestuurd naar [email protected] en per post naar: DPO, Malt Community, 241 rue Saint Denis - 75002 PARIS.

XIII – Cookies

Voor de goede werking van de Site en Dienstverlening, worden cookies geïnstalleerd op de computer van de Gebruiker wanneer hij is verbonden met de Site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door Internetsites, applicaties, online media en advertenties worden opgeslagen in de browser of op het apparaat.

De Vennootschap beschikt over een cookiebeleid dat kan worden ingezien op het adres: https://www.malt.be/about/privacy/cookies waarin de verschillende categorieën van cookies die de Malt Diensten gebruiken worden beschreven en wordt uitgelegd waarom deze worden gebruikt. Tevens wordt ter informatie een niet-uitputtende lijst van leveranciers van externe cookies verstrekt. In dit beleid wordt eveneens de te volgen procedure voor het instellen van uw voorkeuren op het gebied van cookies uiteengezet.

XIV – Intellectueel Eigendom

14.1 Van de Site:

De Site en alle bestanddelen waaruit zij bestaat, waaronder tekst, afbeeldingen, video’s, foto’s, merken, logo’s, handelsnamen, firmanamen, zijn het exclusieve eigendom van de Vennootschap of van haar partners.

Deze bestanddelen worden beschermd door de wetgeving omtrent intellectueel eigendom, in het bijzonder het auteursrecht.

Gedeeltelijke of volledige reproducties of weergaves van de Site of van een van haar bestanddelen, zonder toestemming van de Vennootschap, zijn strikt verboden en vormen een inbreuk die gesanctioneerd wordt door het Intellectueel eigendomsrecht.

14.2 Content:

Gebruikers die Content plaatsen op de Site behouden hierover het volledige eigendom.

Door een profiel te creëren of aanbevelingen achter te laten over de profielen, geeft de Gebruiker de Vennootschap uitdrukkelijk de toestemming om deze openbare Content te gebruiken, verspreiden, bewaren, opslaan, kopiëren, communiceren, publiceren, wijzigen, aanpassen, vertalen en weer te geven op de Site, sociale netwerken, de door laatstgenoemde geëxploiteerde blogs en/of op elke andere gegevensdrager (met name fysieke en elektronische gegevensdragers, persdossiers, commerciële documentatie, promotie- en/of reclamemateriaal), op welke manier dan ook, voor exploitatie-, verbeterings-, promotie-, marketing- en reclamedoeleinden voor de Dienstverlening en de Site of ten behoeve van het invoeren van samenwerkingsverbanden. Deze toestemming is wereldwijd van kracht en geldt gedurende de volledige inschrijvingsduur van de Gebruiker.

De Gebruiker aanvaardt dat het gebruik van zijn Content door de Vennootschap voorafgaand aan zijn uitschrijving, verwijdering of ontbinding van zijn account niet kan worden betwist.

XV – Hyperlinks

15.1 De Gebruiker heeft het recht één of meerdere hyperlink(s) te creëren die bijvoorbeeld verwijzen naar de homepage van de Site of, voor een Freelancer, naar zijn profielpagina.

Gebruikers onthouden zich ervan links te creëren afkomstig van sites die niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving of die de belangen, reputatie en/of het imago van de Site en de Vennootschap zou kunnen schaden.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze toestemming te allen tijde in te trekken indien zij acht dat de aard van de met de Site tot stand gebrachte link haar belangen, reputatie en/of imago schendt.

De aanwezigheid van een hyperlink die afkomstig is van een externe site en die naar de Site verwijst, impliceert geenszins dat er een samenwerkingsverband en/of een partnerschap bestaat tussen de Site en deze externe site. De Vennootschap heeft geen enkele zeggenschap over externe sites en draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud en de producten en/of diensten die worden aangeboden op een externe site die is voorzien van een hyperlink naar de Site.

15.2 De Site kan links bevatten naar sites van partners van de Vennootschap of naar sites van derden. De Vennootschap heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van deze sites, hun inhoud en de producten en/of diensten die op of via deze sites beschikbaar zijn.

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zich zou kunnen voordoen bij het bezoeken door een Gebruiker van de site van de partner en/of derde en bij het gebruik door de Gebruiker van de inhoud en de producten en/of diensten van deze site.

XVI – Duur, ontbinding en sancties

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde duur aangegaan vanaf het moment dat de Gebruiker de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Elk gebruik van de Site en de Dienstverlening dat indruist tegen de Algemene Voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving, geeft de Vennootschap het recht om de account van de Gebruiker zonder opzegtermijn te ontbinden of hem de toegang tot de Site in de toekomst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, onverminderd de schadevergoeding waarop de Vennootschap mogelijk aanspraak kan maken.

Tevens kan de Vennootschap, vijf (5) dagen na de Gebruiker via de mailbox te hebben geïnformeerd, de ontbonden account van de Gebruiker van rechtswege sluiten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, op basis van welke grond dan ook.

Deze sancties kunnen met name in de volgende situaties worden opgelegd:

 • verstrekken van onjuiste informatie door de Gebruiker (documenten, vestigingsplaats, werkervaring...);
 • omzeilen van de Site;
 • uitbesteden aan werknemers of derden van Opdrachten die zijn toevertrouwd aan een Freelancer, terwijl dit niet uitdrukkelijk was overeengekomen tussen de Cliënt/Opdrachtgever en de Freelancer;
 • Het opstellen en uitgeven van Facturen voor Opdrachten via de Site uitgeleverd op een andere manier dan onder het Facturatiemandaat;

Indien de Gebruiker herhaaldelijk is betrokken bij geschillen of herhaaldelijk het onderwerp is van meldingen van Cliënten/Opdrachtgevers aan de Klantenservice van de Vennootschap, heeft de Vennootschap het recht de zichtbaarheid van de gehoste inhoud binnen de zoekresultaten van de browser te vertragen of zijn account op te schorten of af te sluiten.

De sluiting van de account van de Gebruiker door de Vennootschap leidt van rechtswege tot ontbinding van deze Algemene Voorwaarden.

XVII – Klantenservice

Voor vragen of inlichtingen inzake de Site en de Dienstverlening, kan de Gebruiker contact opnemen via de rubriek ″contact″ op de Site of een e-mail sturen naar het adres: [email protected]

De Gebruiker kan zijn vragen ook telefonisch voorleggen op telefoonnummer + 32 23 20 54 56

XVIII – Nietigheid – Afstand

In het geval dat één van de bedingen van deze overeenkomst nietig wordt verklaard door een wijziging van wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak, blijven deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Het niet uitoefenen van de rechten waarover de Vennootschap beschikt krachtens deze Algemene Voorwaarden, vormt geen afstand van haar rechten.

XIX – Wijziging van Algemene Voorwaarden

De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

De Vennootschap informeert de Gebruiker over aan deze Algemene Voorwaarden aangebrachte wijzigingen zodra ze online worden geplaatst op de Site.

Een Gebruiker die de nieuwe Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, beschikt over een termijn van 24 uur vanaf de kennisgevingsdatum om de Vennootschap hieromtrent per e-mail in te lichten.

Indien de Gebruiker zijn afwijzing niet binnen de bovengenoemde termijn heeft bekendgemaakt, wordt hij geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

XX – Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Het beslechten van geschillen met betrekking tot de totstandkoming, afsluiting, uitleg en/of uitvoering hiervan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Laatste wijzigingsdatum: september 2021